Partnerzy serwisu:

                      WYCIĄG Z OGŁOSZENIA

          O PIERWSZYM PRZETARGU USTNYM

                      NIEOGRANICZONYM

 BURMISTRZ MIASTA LĘDZINY informuje o przeznaczeniu do sprzedaży                       
- w drodze przetargu ustnego nieograniczonego - niżej wymienionej nieruchomości.

Przedmiotem przetargu jest sprzedaż nieruchomości gruntowej zabudowanej budynkiem mieszkalnym i gospodarczym położonej w Lędzinach, obręb Hołdunów, arkusz mapy 2 przy ul. Hołdunowskiej 11, oznaczonej jako działki o numerach 2903/99 o pow. 0,0457 ha i 2905/99 o pow. 0,0061 ha, zapisanej w jednostkach rejestrowych gruntów pod pozycjami G1240 i G1290, symbol użytku: B i dr.

Pierwszy przetarg nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej zabudowanej budynkiem mieszkalnym i gospodarczym położonej w Lędzinach, obręb Hołdunów
Pierwszy przetarg nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej zabudowanej budynkiem mieszkalnym i gospodarczym położonej w Lędzinach, obręb Hołdunów  Urząd Miasta Lędziny

Nieruchomość zapisana jest w księdze wieczystej nr KA1T/00071727/0 prowadzonej przez Wydział V Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Tychach. Przedmiotowa nieruchomość nie jest przedmiotem praw i zobowiązań względem osób trzecich.

Nieruchomość położona w Lędzinach przy ul. Hołdunowskiej 11, zabudowana budynkiem mieszkalnym wielorodzinnym z częścią usługową, w zabudowie wolnostojącej. Budynek dwukondygnacyjny z poddaszem użytkowym, podpiwniczony położony jest w południowej części nieruchomości, wzniesiony w latach 50-tych XX wieku. Powierzchnia użytkowa budynku wynosi 329 m2. Budynek znajduje się w ogólnym stanie technicznym dostatecznym. Nieruchomość wyposażona jest w instalacje wodno-kanalizacyjną i elektryczną. Dodatkowo na terenie nieruchomości znajduje się budynek gospodarczy o powierzchni użytkowej 46,30 m2.

Kształt nieruchomości jest nieregularny zbliżony do prostokąta. Teren nieruchomości jest nieogrodzony, częściowo utwardzony. Nieruchomość posiada bezpośredni dostęp do publicznej drogi powiatowej  ul. Hołdunowskiej. W otoczeniu dominuje zabudowa handlowo-usługowa oraz mieszkaniowa. Dostęp do tylnej części nieruchomości odbywa się przez działkę nr 3148/99 na której ustanowiona jest służebność gruntowa nieodpłatna i na czas nieokreślony.

Przedmiotowa nieruchomość objęta jest umową najmu lokalu użytkowego, która zostanie wypowiedziana, za 3-miesięcznym okresem wypowiedzenia, po rozstrzygnięciu przetargu.

Przedmiotowa nieruchomość nie jest objęta miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego Miasta Lędziny. Zgodnie ze „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta Lędziny", zatwierdzonym przez Radę Miasta Lędziny Uchwałą Nr CCCXXII/09/02 z dnia 26.09.2002 r.  (z późn. zm.), przedmiotowe działki położone są na terenie oznaczonym jako tereny mieszkaniowo-usługowe o niskiej intensywności zabudowy do adaptacji.

Zagospodarowanie nieruchomości nastąpi na podstawie decyzji o warunkach zabudowy wydanej na wniosek inwestora.

Cena wywoławcza nieruchomości: 550 000,00 zł

         (słownie: pięćset pięćdziesiąt tysięcy złotych 00/100).

Na dzień ogłoszenia przetargu sprzedaż nieruchomości zwolniona jest z opodatkowania podatkiem  od towarów i usług na podstawie ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług.

Wadium ustalone zostało na kwotę: 55 000,00 zł 

           (słownie: pięćdziesiąt pięć tysięcy złotych 00/100).   

          Przetarg na sprzedaż nieruchomości odbędzie się

                 w dniu 9 grudnia 2022 r. o godz. 10.00

      w sali 013 Urzędu Miasta Lędziny przy ul. Lędzińskiej 55.  

Szczegółowych informacji dotyczących przetargu udziela Wydział Gospodarki Nieruchomościami i Ochrony Środowiska Urzędu Miasta Lędziny, 43-143 Lędziny, ul. Lędzińska 55 (I piętro, pok. 101, tel. 32/ 216-65-11 do 13 wew. 136, 128 w godzinach pracy Urzędu).

Ogłoszenie o przetargu zostało wywieszone na tablicach ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miasta Lędziny przy ul. Lędzińskiej 55, a ponadto informacja o ogłoszeniu przetargu podana została do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na tablicach ogłoszeń Urzędu Miasta Lędziny, a także na stronach internetowych Urzędu Miasta Lędziny www.ledziny.pl i w Biuletynie Informacji Publicznej.