Partnerzy serwisu:

Wyciąg z ogłoszenia o przetargu na sprzedaż prawa własności nieruchomości nr MNS.6821.15.2021 z dnia 14 października 2022r.

Starosta Mikołowski

ogłasza II ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż prawa własności nieruchomości Skarbu Państwa położonej w Jaworzu przy ul. Lipowej 22, województwo śląskie, powiat bielski,

22 grudnia 2022r. o godz. 11.00 w siedzibie Starostwa Powiatowego w Mikołowie przy ul. Żwirki i Wigury 4a, sala 318, II piętro, zostanie otwarty II ustny przetarg nieograniczony- ustna licytacja na sprzedaż prawa własności nieruchomości Skarbu Państwa położonej w Jaworzu przy ul. Lipowej 22, powiat bielski, obręb  0001 Jaworze, oznaczonej jako działki: 182/22 i 182/21 o powierzchni 0,2048 ha, zbudowanej domem jednorodzinnym w stanie surowym, dla której prowadzona jest w Sądzie Rejonowym w Bielsku Białej księga wieczysta BB1B/00066739/6.

Cena wywoławcza wynosi netto 500.000,00 zł (słownie: pięćset tysięcy)

Sprzedaż nieruchomości będzie podlegała opodatkowaniu podatkiem
od towarów i usług, zgodnie z ustawą z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług (t.j. Dz. U. z 2021r. poz. 685 z późn. zm.), wg. stawki obowiązującej w dniu sprzedaży.

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wniesienie wadium
w wysokości 10% ceny wywoławczej. Wadium wynosi: 50.000 zł,
(słownie złotych: pięćdziesiąt tysięcy).

O wysokości postąpienia decydują uczestnicy przetargu z tym,
że postąpienie nie może wynosić mniej niż 1 % ceny wywoławczej
z zaokrągleniem w górę do pełnych złotych.

Opis nieruchomości:

 1. Nieruchomość gruntowa posiada kształt regularny, zbliżony
  do prostokąta. Usytuowana jest w centrum Jaworza w rejonie zabudowy jednorodzinnej, posiadając bezpośredni dostęp do asfaltowej drogi publicznej. Działka posiada pełne uzbrojenie techniczne w postaci prądu, wody, gazu i kanalizacji. Jest zabudowana parterowym, całkowicie podpiwniczonym budynkiem mieszkalnym o powierzchni użytkowej parteru 159,75m2, powierzchni zabudowy 223,27 m2 i kubaturze 824 m3. Budynek został wzniesiony na podstawie pozwolenia na budowę wydanego decyzją Wójta Gminy Jaworze z dnia 13 lipca 1994r. Budynek nie jest zasiedlony, pozostaje w stanie do wykończenia z koniecznością wymiany pokrycia dachowego. Na pozostałym terenie nieruchomości przeznaczonym pod ogród przydomowy usytuowane są wieloletnie drzewa liściaste, gatunku lipa, dąb i brzoza.
 2. W obowiązującym miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego przyjętym uchwałą Nr XXXI/278/14 Rady Gminy
  w Jaworzu z dnia 11 lutego 2014r. (opubl. 20.02.2014r. w Dz. Urz. Woj. Śl. z 2014r. poz. 1028) nieruchomość pozostaje w strefie oznaczonej symbolem: A21 MN- tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej o niskiej intensywności zabudowy. 

I. Warunkiem przystąpienia do przetargu jest:

 1. Wpłacenie wadium w kwocie  50.000 zł, (słownie złotych: pięćdziesiąt tysięcy) do dnia 16 grudnia 2022r. w formie przelewu bankowego, na konto depozytowe Starostwa Powiatowego w Mikołowie w Mikołowskim Banku Spółdzielczym, nr: 27 8436 0003 0000 0026 7850 0001 z dopiskiem na przelewie: „Wadium do przetargu na nieruchomość w Jaworzu" ze wskazaniem imienia
  i nazwiska uczestnika przetargu (również gdy wystepuje jako pełnomocnik bądź przedstawiciel osoby prawnej). Dodatkwo nalezy wskazać numer konta, na które wadium będzie zwracane.
  Za skuteczne wniesienie wadium w pieniądzu organizator przetargu uważa to, które w oznaczonym terminie znajdzie się, tj. zostanie zaksięgowane na rachunku Starostwa Powiatowego w Mikołowie.
  W przypadku uchybienia ww. terminom, miejscom, treści lub formie wniesienia wadium, organizator przetargu uzna, że wadium nie zostało skutecznie wniesione.
 2. Zwolnione z obowiązku wnoszenia wadium są osoby, którym przysługują uprawnienia określone w art. 13 ustawy z dnia 8 lipca 2005r. o realizacji prawa do rekompensaty z tytułu pozostawienia nieruchomości poza obecnymi granicami Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2017r.  poz. 2097 z pózn. zm.), które do dnia 16 grudnia 2022 złożą organizatorowi przetargu dokumenty potwierdzające posiadane uprawnienie, szczegółowo opisane w ogłoszeniu  o przetargu.
 3. Okazanie od uczestnika przetargu będącego osobą fizyczną, przedstawiciela uczestnika przetargu oraz osoby uprawnionej
  do reprezentowania osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej nieposiadającej osobowości prawnej, danych obejmujących: imię (imiona) i nazwisko, numer identyfikacyjny PESEL, adres zamieszkania oraz adres do doręczeń, w tym adres elektroniczny.  W przypadku osoby nieposiadającej obywatelstwa polskiego zamiast numeru PESEL należy okazać  numeru paszportu lub innego dokumentu tożsamości.
 4. W przypadku uczestnictwa w przetargu przez pełnomocnika zobowiązany on zostaje okazania pełnomocnictwa w formie aktu notarialnego zawierającego upoważnienie do uczestnictwa w przetargu na każdym jego etapie.
 5. Małżonkowie nabywający nieruchomość z majątku wspólnego, zobowiązani są do osobistego uczestnictwa w przetargu,
  a przypadku gdy udział w przetargu będzie brał jeden ze współmałżonków, wówczas zobowiązany zostaje do okazania pisemnej zgody drugiego współmałżonka na uczestnictwo w przetargu z podpisem notarialnie poświadczonym.
 6. Udział w postępowaniu przetargowym wiąże się z prztawarzaniem danych osobowych uczestników przetargu na zasadach określonych w Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016r. Wszelkie informacje związane z danymi osobowymi można uzyskać kontaktując się z Inspektorem Danych Osobowych Starostwa Powiatowego w Mikołowie pocztą elektroniczną pod adresem:iod@mikolow.starostwo. gov.pl lub pod adresem pocztowym administratora, którym jest Starosta Mikołowski.

Dodatkowe informacje:

 1. Przetarg będzie ważny bez względu na liczbę uczestników,
  jeżeli przynajmniej jeden uczestnik zaoferuje co najmniej jedno postąpienie powyżej ceny wywoławczej.
  O wysokości postąpienia decydują uczestnicy przetargu z tym,
  że postąpienie nie może wynosić mniej niż 1 % ceny wywoławczej
  z zaokrągleniem w górę do pełnych złotych, (t.j.5.000 zł).
 2. Wadium złożone przez osoby, których oferty nie zostały przyjęte (przetarg przegrały) zwracane będzie niezwłocznie po zamknięciu przetargu nie później niż przed upływem 3 dni od dnia jego przeprowadzenia.
 3. Uczestnik przetargu może w ciągu 7 dni od dnia ogłoszenia wyniku przetargu zaskarżyć czynności związane z jego przeprowadzeniem do Wojewody Śląskiego.
 4. Nabywca nieruchomości zostanie zawiadomiony o miejscu i terminie zawarcia umowy najpóźniej w ciągu 21 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu, jednak nie później niż na 7 dni od dnia doręczenia zawiadomienia.
 5. Uczestnikowi przetargu, który wygrał licytację wadium zostanie zaliczone na poczet ceny nabycia nieruchomości.
 6. Do wylicytowanej ceny zostanie doliczony podatek VAT. Nabywcę obciążać będą wszelkie opłaty związane z nabyciem nieruchomości. Wylicytowaną cenę nabywca wnieść powinien na konto organizatora przetargu najpóźniej na 3 dni przed ustaloną datą zawarcia umowy w formie aktu notarialnego, okazując dowód wpłaty przed zawarciem umowy.
 7. Jeżeli osoba ustalona jako nabywca nieruchomości nie przystąpi bez usprawiedliwienia do zawarcia umowy w miejscu i w terminie podanych w zawiadomieniu, o którym mowa w pkt 4, organizator przetargu może odstąpić od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.
 8. Odwołanie przetargu jest możliwe jedynie z ważnych przyczyn, Starosta Mikołowski niezwłocznie poda informację o odwołaniu przetargu do publicznej wiadomości w formie w jakiej opublikowane jest ogłoszenie o przetargu.
 9. Jednocześnie Starosta Mikołowski oświadcza, iż w terminie
  6 tygodni, licząc od dnia wywieszenia wykazu o przeznaczeniu nieruchomości do zbycia nie zgłosiły się osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie  art. 34 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami.

Osoby zainteresowane nabyciem opisanej nieruchomości mogą ją oglądać w dniach od  5 do 9 grudnia 2022r. po telefonicznym ustaleniu terminu.

Dodatkowych informacji udziela Wydział Gospodarki Mieniem i Zamówień Publicznych Starostwa Powiatowego w Mikołowie, w siedzibie Urzędu przy ul. Żwirki i Wigury 4a, pok. 336 lub telefonicznie pod nr (032) 32-48-254  w godz. 8.00-14.00.

Ogłoszenie o przetargu wywieszone jest na okres 2 miesięcy na tablicy ogłoszeń w siedzibie Starostwa Powiatowego w Mikołowie oraz opublikowane na stronach internetowych Biuletynu Starostwa Powiatowego w Mikołowie https://powiat_mikolow.bip.gov.pl zakładka: Ogłoszenia o sprzedaży prawa własności.