Partnerzy serwisu:

Data orzeczenia: 2021-11-29 orzeczenie nieprawomocne
Data wpływu: 2021-02-10
Sąd: Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gdańsku
Sędziowie:
Janina Guść /przewodniczący sprawozdawca/
Symbol z opisem: 6272 Wizy, zezwolenie na zamieszkanie na czas oznaczony, na osiedlenie się, wydalenie z terytorium Rzeczypospolitej Polskiej
Hasła tematyczne: Odrzucenie skargi
Skarżony organ: Wojewoda
Treść wyniku: Odrzucono skargę
Powołane przepisy: Dz.U. 2019 poz 2325 art. 52 par. 1 i par. 2, art. 58 par. 1 pkt 6, par. 3
Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - t.j.

SENTENCJA

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gdańsku w składzie: Przewodniczący Sędzia WSA Janina Guść po rozpoznaniu w dniu 29 listopada 2021 r. na posiedzeniu niejawnym sprawy ze skargi O. D. na decyzję Wojewody [...] z dnia 7 czerwca 2019 r. nr [...] w przedmiocie zezwolenia na pobyt czasowy na terytorium RP postanawia odrzucić skargę.

UZASADNIENIE

O. D. wniosła skargę do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku sformułowaną jako dotyczącą nazwiska zapisanego na karcie pobytu na czas określony wydanego przez Wojewodę [...] oraz na brak reakcji na prośby w sprawie zmiany tego nazwiska. .

W treści skargi skarżąca wyjaśniła, że w dniu 7 czerwca 2019 r. otrzymała decyzję Wojewody [...] nr [...] o udzieleniu zezwolenia na pobyt czasowy na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej. Kartę pobytu odebrała na swoje poprzednie nazwisko – H. Następnie po ślubie w 2020 r. wniosła o wydanie nowej karty pobytu na nowe nazwisko. Organ wadliwie wydał kartę pobytu na stare nazwisko i to napisane niezgodnie z oryginalną pisownią. Mimo licznych interwencji w urzędach skarżącej nie udało się dokonać zmiany nazwiska w karcie pobytu.

W odpowiedzi na skargę Wojewoda [...] wniósł o jej oddalenie, wskazując, że skarżąca była informowana, że nazwisko w karcie pobytu winno być zgodnie z nazwiskiem wskazanym w paszporcie. Organ przyznał, że w pisowni nazwiska w karcie pobytu nastąpił błąd, jednak skarżąca odebrała kartę bez zastrzeżeń.

Na podstawie zarządzenia Przewodniczącego III Wydziału Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku z dnia 12 lutego 2021 r. wezwano skarżącą do usunięcia braku formalnego skargi przez jednoznaczne określenie, co jest przedmiotem zaskarżenia, tj. wskazanie numeru i daty zaskarżonej decyzji, postanowienia, czynności. Pouczono jednocześnie skarżącą o treści art. 3 § 2 z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (t.j.: Dz.U. z 2019 r. poz. 2325 ze zm.), dalej: p.p.s.a."

W odpowiedzi skarżąca pismem z dnia 24 lutego 2021 r. poinformowała Sąd, że skarga została złożona na decyzję Wojewody [...] z dnia 7 czerwca 2019 r. nr [...] o udzieleniu zgody na pobyt czasowy.

W związku z tym oświadczeniem Sąd zwrócił się do Wojewody o nadesłanie akt administracyjnych wskazanej sprawy. Organ wykonał to wezwanie Sądu.

Na podstawie zarządzenia sędziego sprawozdawcy z dnia 15 lipca 2021 r. Sąd zwrócił się do skarżącej z pouczenie, że w decyzji z dnia 7 czerwca 2019 r. organ wymienił poprzednie nazwisko skarżącej - "H.". Decyzja ta została wydana przez organ pierwszej instancji i jest ona ostateczna. Z uzasadnienia skargi wynika, że skarżąca domaga się zmiany nazwiska w wydanej karcie pobytu z "D." na "D." i złożyła do organu wniosek z dnia 31 stycznia 2020 r. w tym przedmiocie. W takiej sytuacji skarżąca może wnieść skargę na bezczynność organu w rozpoznaniu tego wniosku, przy czym wniesienie takiej skargi powinno być poprzedzone ponagleniem skierowanym do organu wyższego stopnia, wniesionym za pośrednictwem organu prowadzącego postępowanie. W związku z treścią pouczenia wezwano też skarżącą do ostatecznego sprecyzowania treści skargi - w terminie 7 dni - pod rygorem uznania, że przedmiotem skargi, zgodnie z pismem z dnia 24 lutego 2021 r. jest decyzja Wojewody [...] z dnia 7 czerwca 2019 r. o zezwoleniu na pobyt czasowy.

Skarżąca odebrała powyższe wezwanie w dniu 21 lipca 2021 r. (k. -38 akt sądowych), jednak w nie udzieliła na nie odpowiedzi.

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gdańsku zważył, co następuje:

Skarga podlega odrzuceniu.

Zgodnie z art. 52 p.p.s.a. , skargę można wnieść po wyczerpaniu środków zaskarżenia, jeżeli służyły one skarżącemu w postępowaniu przed organem właściwym w sprawie, chyba że skargę wnosi prokurator, Rzecznik Praw Obywatelskich lub Rzecznik Praw Dziecka (§ 1). Przez wyczerpanie środków zaskarżenia należy rozumieć sytuację, w której stronie nie przysługuje żaden środek zaskarżenia, taki jak zażalenie, odwołanie lub ponaglenie, przewidziany w ustawie (§ 2). Regulacja ta ma na celu zachowanie zasady dwuinstancyjności postępowania administracyjnego, która polega na dwukrotnym rozpatrzeniu i rozstrzygnięciu tej samej sprawy a dopiero wydanie rozstrzygnięcia przez organ drugiej instancji otwiera drogę do zainicjowania postępowania sądowo-administracyjnego.

W niniejszej sprawie przedmiotem zaskarżenia jest decyzja Wojewody [...] z dnia 6 czerwca 2019 r. nr [...] o udzieleniu skarżącej zgody na pobyt czasowy, która została wydana przez organ pierwszej instancji. Zgodnie z zawartym w tej decyzji pouczeniem, stronie postępowania przysługiwało odwołanie do Szefa Urzędu do Spraw Cudzoziemców za pośrednictwem Wojewody [...] w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji. Z akt sprawy wynika, że strona nie odwołała się od tej decyzji w zakreślonym terminie.

Złożenie do sądu skargi na decyzję organu pierwszej instancji nie może skutkować jej rozpatrzeniem.

Skarżąca, jak wynika z okoliczności niniejszej sprawy, nie wniosła odwołania od skarżonej decyzji, a tym samym nie wyczerpała przysługujących jej środków zaskarżenia i nie może skutecznie uruchomić kontroli legalności tej decyzji w postępowaniu sądowo-adminsitracyjnym.

Złożenie do sądu skargi na decyzję organu pierwszej instancji nie może skutkować rozpatrzeniem sprawy w postępowaniu sądowo-administracyjnym. Sąd administracyjny nie jest uprawniony do kontroli legalności decyzji organu administracji pierwszej instancji, w sytuacji gdy stronie przysługuje od niej odwołanie. Złożona przez skarżącą skarga jest zatem niedopuszczalna.

Art. 58 § 1 pkt 6 p.p.s.a. stanowi, że sąd odrzuca skargę, jeżeli z innych przyczyn – niż wymienione w pkt 1 - 5a – wniesienie skargi jest niedopuszczalne.

Zgodnie z art. 58 § 3 p.p.s.a. sąd odrzuca skargę postanowieniem. Odrzucenie skargi może nastąpić na posiedzeniu niejawnym.

W związku z powyższym, na podstawie art. 58 § 1 pkt 6 w związku z art. 52 § 1 p.p.s.a., sąd odrzucił skargę.