Ustawa PZP - Dział VI: Środki ochrony prawnej

Zespół komunikaty.pl
21.05.2015 , aktualizacja: 21.05.2015 14:22
A A A
Ustawa Prawo zamówień publicznych (PZP), Dział VI: Środki ochrony prawnej, Rozdział 1: Przepisy wspólne, Rozdział 2: Odwołanie, Rozdział 3: Skarga do sądu
Dział VI Ustawy PZP reguluje środki ochrony prawnej, które w związku z postępowaniami zamówień publicznych przysługują: wykonawcy, uczestnikowi konkursu, a także każdemu podmiotowi, który ma lub miał interes w uzyskaniu danego zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez zamawiającego przepisów niniejszej ustawy. Dział VI określa także procedurę skargi do sądu.

PZP - Dział VI: Środki ochrony prawnej Rozdział 1: Przepisy wspólnePZP - Dział VI: Środki ochrony prawnej Rozdział 2: OdwołaniePZP - Dział VI: Środki ochrony prawnej Rozdział 3: Skarga do sąduOgłoszenia różne