Zasada uczciwej konkurencji na gruncie PZP

Marcin Melon
18.12.2007 , aktualizacja: 20.12.2010 13:10
A A A
Przetarg

Przetarg

Jedna z podstawowych zasad, na których opiera się prawo zamówień publicznych głosi, że zamawiający jest zobowiązany do prowadzenia postępowania w sposób gwarantujący zachowanie uczciwej konkurencji.
Szerszą definicje tego pojęcia odnajdujemy w ustawie z 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. Nr 47, poz. 211 ze zm.). Zasada ta znajduje swoje rozwinięcie m.in. w przepisie art. 29 ust 2 ustawy Prawo zamówień publicznych, który stanowi, że zamawiającemu nie wolno określać przedmiotu zamówienia w sposób, który mógłby utrudniać uczciwą konkurencję. Przejawem nieuczciwości jest określenie parametrów kupowanego sprzętu w taki sposób, że spełnia je tylko jeden producent sygn. UZP/ZO/0-2303/06. Inny przykład to wskazanie w opisie przedmiotu zamówienia nazwy producenta.

W ocenie Arbitrów jest to także czyn nieuczciwej konkurencji sygn. UZP/ZO/592/05. Zamawiający nie może dostosowywać specyfikacji do warunków technicznych wygodnych dla poszczególnych wykonawców, obniżając tym samym wymagania techniczne w odniesieniu do swoich potrzeb. Próba ustalania wymagań technicznych zawartych w specyfikacji przez wykonawców, a nie przez zamawiającego prowadzi, do zachwiania równowagi pomiędzy poszczególnymi wykonawcami i w konsekwencji naruszenia zasad uczciwej konkurencji. Czynem nieuczciwej konkurencji będzie także ustalenie zbyt wygórowanych kryteriów i warunków udziału w postępowaniu, np. ekonomicznych czy warunków dotyczących doświadczenia. Potwierdza to Zespół Arbitrów m.in. w wyroku z 11.02.2005 r., sygn. akt UZP/ZO/0-225/05.

Zasada uczciwej konkurencji obowiązuje także wykonawców. Składając oferty wykonawca powinien zwrócić uwagę, aby jej złożenie nie stanowiło czynu nieuczciwej konkurencji. Działaniem naruszającym tą zasadę będzie zaoferowanie za wykonanie zamówienia ceny, która będzie ceną rażąco niską w stosunku do przedmiotu zamówienia. Potwierdza to m.in. wyrok Zespołu Arbitrów sygn. UZP/ZO/0-771/06. Innym działaniem naruszającym omawianą zasadę będzie opatrzenie przez wykonawcę klauzulą tajemnica przedsiębiorstwa informacji, które de facto nie stanowią tajemnicy przedsiębiorstwa. Za tajemnicę przedsiębiorstwa firmy nie można uznać danych zawartych w wykazie wykonanych w ciągu ostatnich lat dostaw, usług czy robót budowlanych, KRS, KRK a także informacji o nie zaleganiu ze składkami w ZUS i Urzędzie Skarbowym.