Uzupełnianie dokumentów według nowych zasad.

Autor: Marek Okniński
30.10.2008 , aktualizacja: 30.10.2008 00:00
A A A
Ustawa z dnia 04 września 2008 r. o zmianie ustawy - Prawo zamówień publicznych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z dnia 23 września 2008 r. Nr 171 poz. 1058) wprowadziła istotną zmianę zasad uzupełniania dokumentów. Zgodnie ze znowelizowanym stanem prawnym złożone na wezwanie zamawiającego oświadczenia i dokumenty powinny potwierdzać spełnianie przez wykonawcę warunków udziału w postępowaniu nie później niż w dniu, w którym upłynął termin składania ofert przetargowych.

Wprowadzone wyżej wskazaną nowelizacją nowe brzmienie art. 26 ust. 3 ustawy Prawo zamówień publicznych oznacza, że nie jest możliwe przedkładanie na wezwanie zamawiającego dokumentów, które potwierdzają np. brak zaległości wykonawcy w opłacaniu składek na ubezpieczenie społeczne po terminie składania ofert. Przedłożenie przez wykonawcę dokumentów wystawionych po terminie składania ofert będzie możliwe jedynie w przypadku gdy z ich treści będzie wynikało, że wykonawca spełniał warunki udziału w przetargu również przed terminem składania ofert. W przypadku gdy z treści dokumentów przedstawionych w odpowiedzi na skierowane przez zamawiającego wezwanie nie wynika spełnianie warunków najpóźniej w dacie składania ofert zamawiający zobowiązany jest wykluczyć wykonawcę ponieważ będzie zobowiązany uznać, że na dzień składania ofert wykonawca nie spełniał warunków udziału w przetargu.

Można uzupełniać pełnomocnictwo.

W dotychczasowej praktyce stosowania przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych ścierały się dwa przeciwstawne poglądy. W ocenie część zamawiających pełnomocnictwo załączane do oferty nie podlegało uzupełnianiu. W obecnym stanie prawnym jednoznacznie przesądzono o możliwości uzupełniania pełnomocnictw.

Zapamiętaj.

Obecnie obowiązująca norma zawarta w art. 26 ust. 3 ustawy Prawo zamówień publicznych nakazuje zamawiającemu wezwać wykonawcę, który nie przedstawił stosownego pełnomocnictwa do jego uzupełnienia w wyznaczonym przez zamawiającego terminie.

Powstaje jednak pytanie czy w przypadku załączenia do oferty wadliwego pełnomocnictwa zamawiający może wezwać do jego uzupełnienia.

W mojej ocenie takie działanie zamawiającego jest zgodne z obowiązującymi przepisami. Należy bowiem zauważyć, że interpretacja celowościowa wprowadzająca możliwość uzupełniania tak dokumentów, oświadczeń jak i pełnomocnictw pozwala uznać, że skoro można wezwać do uzupełniania brakujących pełnomocnictw możliwe jest również wezwanie do uzupełniania pełnomocnictwa w sytuacji gdy załączone do oferty jest wadliwe.Podstawa prawna;

- ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2007 r. Nr 223 poz. 1655 z późn. zm.