Kopię odwołania należy przekazać zamawiającemu

Marek Okniński
05.03.2009 , aktualizacja: 10.12.2010 15:53
A A A
Zgodnie z art. 184 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2007 r. Nr 223 poz. 1655 z późn. zm.) wykonawca wnoszący odwołanie do Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych zobowiązany jest do jednoczesnego przekazania jego kopii zamawiającemu. Niedotrzymanie wskazanego wymogu może skutkować odrzuceniem odwołania przez skład orzekający Krajowej Izby Odwoławczej.
W celu dochowania ważności wniesionego odwołania wykonawca musi między innymi spełnić wymogi określone w art. 184 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych. Wskazana norma określa terminy w których odwołanie musi zostać wniesione do Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych oraz nakłada na obowiązek jednoczesnego przekazania kopii odwołania do zamawiającego. Wykonawca który nie dochowa terminu przewidzianego na wniesienie odwołania lub nie wypełni obowiązku jednoczesnego przekazania jego treści naraża się na odrzucenie odwołania przez skład orzekający Krajowej Izby Odwoławczej.

Nadanie kopii odwołania kierowanej do zamawiającego w placówce pocztowej operatora publicznego nie czyni zadość wymogom zawartym w art. 184 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych. Wskazać bowiem należy na cel w jakim wprowadzono wymóg jednoczesnego przekazania kopii odwołania zamawiającemu, który zostanie spełniony jedynie w sytuacji, gdy zamawiający najpóźniej z upływem terminu przewidzianego na wniesienie odwołania uzyska wiedzę na temat skorzystania przez wykonawcę z tego środka prawnego.

Zapamiętaj

Dopełnienie obowiązku przekazania kopii odwołania zamawiającemu jest istotne z punktu widzenia wykonawcy, gdyż tylko wtedy może mieć pewność, że skutecznie powstrzymał zamawiającego przed podpisaniem umowy.

Biorąc powyższe pod uwagę kopia odwołania winna dotrzeć do zamawiającego jednocześnie z wniesieniem odwołania. Warunek ten można uznać za zachowany, również wtedy gdy kopia zostanie przesłana faksem.

Powyższe potwierdza np. postanowienie Krajowej Izby Odwoławczej z dnia 09 lipca 2008 r. sygn. akt: KIO/UZP 641/08 w którym wskazano, że zgodnie z uchwałą Sądu Najwyższego z dnia 2 października 2002 r. (sygn. akt III PZP 17/02, OSNP 2003, Nr 20, poz. 481) oświadczenie woli wysłane i odebrane za pomocą telefaksu należy uważać za złożone z chwilą, w której adresat mógł się zapoznać z jego treścią, a chwilą tą jest chwila odbioru faksu przez aparat adresata. W sprawie będącej przedmiotem postanowienia wydanego przez KIO zamawiający kopii odwołania nie odebrał za pośrednictwem faksu, ani nie otrzymał w formie pisemnej. Tymczasem tylko te dwie formy komunikowania się zastrzegł Zamawiający w rozdziale VII SIWZ, czego Odwołujący się nie kwestionował, chociażby na drodze środków ochrony prawnej, a więc formy te zaaprobował. Takie zastrzeżenie przez Zamawiającego, w ocenie Izby, jest prawidłowe. Przepis art. 27 ust. 1 ustawy Pzp umożliwia Zamawiającemu wybór formy porozumiewania się z wykonawcami. Wobec tego należy uznać, że wskazana w SIWZ forma komunikowania się z wykonawcami jest formą wiążącą strony i tylko przy zachowaniu przez wykonawcę określonych przez Zamawiającego form można uznać, że dokument został skutecznie przekazany. Z tej przyczyny przekazanie kopii odwołania drogą e-mailową nie czyni zadość wymaganiom Zamawiającego i nie może być przyjęte, chociażby z tych względów, że Zamawiający nie mógł się nawet spodziewać, że tą drogą zostanie mu doręczona korespondencja w przedmiotowym postępowaniu, a co za tym idzie mógł się z nią nie zapoznać i w tym przedmiocie nie można czynić Zamawiającemu zarzutów.

Ponadto Izba wskazała na wyrok Sądu Okręgowego w Warszawie z dnia 30 stycznia 2007r. sygn akt: V Ca 117/07 z którym uznano, iż pierwszorzędną i priorytetową sprawą przy przekazaniu kopii odwołania zamawiającemu jest cel, jakiemu służyć ma ta czynność. Celem tym będzie jak najszybsze powzięcie przez zamawiającego wiadomości o zakończeniu bądź nie postępowania wywołanego protestem, a tym samym możliwość skutecznego zawarcia umowy z wykonawcą, który złożył najkorzystniejszą ofertę. W ocenie Sądu o zachowaniu terminu na przekazanie kopii odwołania zamawiającemu i wywiązaniu się z obowiązku jednoczesności możemy mówić wtedy, gdy kopia odwołania dotrze do zamawiającego w terminie przewidzianym na jego wniesienie. Sąd również wyraźnie stwierdził, że forma przekazania pisma poprzez nadanie w urzędzie pocztowym jest zastrzeżona wyłącznie dla czynności złożenia odwołania, natomiast dla powiadomienia zamawiającego o tej czynności poprzez przekazanie kopii odwołania forma ta nie została wprost przewidziana w przepisach ustawy, a zatem nie może być domniemywana.

Podstawa prawna:

- ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2007 r. Nr 223 poz. 1655 z późn. zm.)