Zamawiający nadal może żądać wypisu z ewidencji działalności gospodarczej

Marek Okniński
15.02.2010 , aktualizacja: 06.12.2010 15:53
A A A
Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2009 r. w sprawie rodzaju dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane (Dz. U. z 2009 r. Nr 226 poz. 1817), rodzi problem dotyczący formalno-prawnej możliwości żądania przez zamawiającego prowadzącego postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego, od wykonawcy (osoby fizycznej) prowadzącej działalność gospodarczą, wypisu z ewidencji działalności gospodarczej. Wskazany problem interpretacyjny wynika z przyjętego we wskazanym rozporządzeniu brzmienia par. 2 ust. 1 pkt. 2.
Zgodnie z postanowieniem wskazanego rozporządzenia, stosownie do postanowień par. 2 ust. 1 pkt 2, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia wykonawcy w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych, w postępowaniach określonych w art. 26 ust. 1 tej ustawy zamawiający żąda, a w postępowaniach określonych w art. 26 ust. 2 Prawa zamówień publicznych zamawiający może żądać, aktualnego odpisu z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia wykonawcy w oparciu o art. 24 ust. l pkt 2 ustawy PZP wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenia w zakresie art. 24 ust. i pkt i ustawy. Ponieważ zgodnie z postanowieniami ustawy Prawo zamówień publicznych wykonawcą może być osoba prawna, a także fizyczna - bez względu na to czy prowadzi działalność gospodarczą czy nie, stwierdzić należy, że jedynie w przypadku podmiotów prowadzących działalność gospodarczą zamawiający będzie mógł żądać odpisu z właściwego rejestru.

Zgodnie z przepisem art. 14. ust. 1 ustawy z dnia 02 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (Dz. U. 2004 r. Nr 173 poz. 1807 z późn. zm.) przedsiębiorca może podjąć działalność gospodarczą w dniu złożenia wniosku o wpis do ewidencji działalności gospodarczej albo po uzyskaniu wpisu do rejestru przedsiębiorców w Krajowym Rejestrze Sądowym. Wobec powyższego pomimo, że w treści par. 2 ust. l pkt 2 wskazanego powyżej rozporządzenia w sprawie rodzajów dokumentów mowa jest o "rejestrze", to jednak ewidencja działalności gospodarczej także jest rodzajem rejestru. Rejestrem publicznym jest bowiem rejestr, ewidencja, wykaz, lista, spis albo inna forma ewidencji, służąca do realizacji zadań publicznych, prowadzona przez podmiot publiczny na podstawie odrębnych przepisów ustawowych (definicja pojęcia na podstawie ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji podmiotów realizujących zadania publiczne Dz. U. z 2005 r. Nr 64. z późn. zm.).

W związku z powyższym wypis z ewidencji działalności gospodarczej mieści się w pojęciu "odpis z właściwego rejestru" jakim posłużono się w par. 2 ust. 1 pkt. 2 rozporządzenia z dnia 30 grudnia 2009 r. Na tej podstawie zamawiający może żądać od osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą aby wraz ze składaną w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego ofertą przedstawiali stosowne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej.

Podstawa prawna:

- rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2009 r. w sprawie rodzaju dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane (Dz. U. z 2009 r. Nr 226 poz. 1817).