Nowa wysokość wpisu od odwołania

Marek Okniński
22.03.2010 , aktualizacja: 06.12.2010 14:53
A A A
Przetarg

Przetarg

Wykonawca wnosząc do Krajowej Izby Odwoławczej odwołanie od niezgodnej z przepisami ustawy Prawo zamówień publicznych czynności zamawiającego podjętej w postępowaniu o udzielnie zamówienia lub czynności zaniechanej przez zamawiającego zobowiązany jest wnieść wpis w wymaganej wysokości. Wysokość wpisu uzależniona jest od rodzaju oraz wartości szacunkowej zamówienia publicznego, którego dotyczy odwołanie.
Jak ustalić wysokość wpisu

W dniu 15 marca 2010 r. Prezes Rady Ministrów podpisał rozporządzenie w sprawie wysokości i sposobu pobierania wpisu od odwołania oraz rodzajów kosztów w postępowaniu odwoławczym i sposobu ich rozliczania (Dz. U. z 2010 r. Nr 41 poz. 238). Nowe wysokości wpisu określone wskazanym rozporządzeniem przedstawia poniższe zestawienie:

Rodzaj przedmiotu zamówieniaWartość zamówienia w zależności od rodzaju zamawiającegoNowa wysokość wpisu od odwołania
Dostawy, UsługiPoniżej 125 tys. euro7.500,00 zł.
Dostawy, UsługiPoniżej 193 tys. euro7.500,00 zł
Dostawy, UsługiPowyżej 125 tys. euro10.000,00 zł
Dostawy, UsługiPowyżej 193 tys. euro10.000,00 zł
Roboty budowlanePoniżej 4.848 mln euro10.000,00 zł
Roboty budowlanePowyżej 4.845 mln euro20.000,00 zł


Wyżej wskazane kwoty wpisu należy wpłacać na rachunek bankowy Urzędu Zamówień Publicznych, podany na stronach internetowych Urzędu: www.uzp.gov.pl

Wykonawca wnosząc odwołanie do Krajowej Izby Odwoławczej nie ma innej możliwości wpłacenia wymaganej kwoty wpisu niż wpłata na wskazany przez Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych rachunek bankowy. Wpłaty w gotówce oraz np. w formie gwarancji bankowych czy ubezpieczeniowych są niemożliwe.

Dodatkowo należy podkreślić, że jeżeli wpis w wymaganej wysokości nie zostanie wpłacony odwołanie zostanie zwrócone wykonawcy bez rozpoznania co do istoty sprawy.

Podstawa prawna:

- Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 15 marca 2010 r. w sprawie wysokości i sposobu pobierania wpisu od odwołania oraz rodzajów kosztów w postępowaniu odwoławczym i sposobu ich rozliczania (Dz. U. z 2010 r. Nr 41 poz. 238).

- ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2007 r. Nr 223 poz. 1655 z późn. zm.).