Nowe rozporządzenie ws. publikacji ogłoszeń

UZP, ng
31.08.2011 , aktualizacja: 31.08.2011 15:07
A A A
Nowe rozporządzenie Komisji UE ustanawiające standardowe formularze do publikacji ogłoszeń.
Urząd Zamówień Publicznych informuje o nowym rozporządzeniu wykonawczym Komisji (UE) nr 842/2011 z dnia 19 sierpnia 2011 r. ustanawiającym standardowe formularze do publikacji ogłoszeń w dziedzinie zamówień publicznych i uchylającym rozporządzenie (WE) nr 1564/2005

Nowe rozporządzenie zostało wydane w celu zastosowania się do przepisów dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/81/WE z dnia 13 lipca 2009 r. w sprawie koordynacji procedur udzielania niektórych zamówień na roboty budowlane, dostawy i usługi przez instytucje lub podmioty zamawiające w dziedzinach obronności i bezpieczeństwa i zmieniającej dyrektywy 2004/17/WE i 2004/18/WE (tzw. dyrektywy obronnej) oraz w celu zapewnienia pełnej skuteczności dyrektyw 89/665/EWG, 92/13/EWG, 2004/17/WE i 2004/18/WE.

Nowe rozporządzenie dostosowuje i uzupełnia standardowe formularze również z uwagi na konieczność uwzględnienia postępu technicznego. Rozporządzenie nr 842/2011 zastępuje dotychczas obowiązujące rozporządzenie nr 1564/2005 i wchodzi w życie z dniem 16 września 2011 roku.

Tekst rozporządzenia dostępny jest na stronie Urzędu Zamówień Publicznych.

Źródło: UZP

Ogłoszenia różne