Zamawiający nie musi udzielać odpowiedzi na pytania zgłoszone po terminie

Agata Hryc-Ląd
19.04.2013 11:39
A A A
Zamawiający powinien zbadać, czy wyjaśnienie treści siwz są wyczerujące I jasne dla wykonawców.

Pytanie

Czy muszę udzielić odpowiedzi na pytania wykonawcy dotyczące udzielonych przez naszą jednostkę wyjaśnień, pomimo że upłynął termin na ich zadawanie?

Odpowiedź

Jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia wpłynął do zamawiającego po upływie terminu na jego złożenie (tj. wpłynął później niż do końca dnia, w którym, upłynęła połowa wyznaczonego terminu składania ofert) lub dotyczy udzielonych wyjaśnień, zamawiający może udzielić odpowiedzi na pytanie albo pozostawić wniosek bez rozpoznania - art. 38 ust. 1a ustawy Prawo zamówień publicznych.

W sytuacji, gdy wniosek dotyczy już udzielonych wyjaśnień, podejmując decyzję o jego pozostawieniu bez rozpoznania zbadaj, czy wcześniej udzielone przez Ciebie wyjaśnienia są wyczerpujące. Występują bowiem przypadki zdawkowego udzielania odpowiedzi na pytania lub odsyłania w zakresie wątpliwości wykonawcy do zapisów siwz, które wg wykonawcy są niejasne. Jeżeli wniosek o udzielenie wyjaśnień jest wnioskiem w Twojej ocenie zasadnym zawsze lepiej podjąć decyzję o udzieleniu odpowiedzi, co w konsekwencji wpływa na rzetelniejsze przygotowanie oferty. www.portalzp.pl

Zobacz także
Ogłoszenia różne