Reguły poświadczania oświadczeń w postępowaniach o różnych wartościach po nowelizacji rozporządzenia w sprawie dokumentów

Justyna Andała-Sępkowska
31.01.2019 14:34
A A A
Dokumenty przetargowe

Dokumenty przetargowe (fot.Shutterstock)

Dokumenty lub oświadczenia, o których mowa w aktualnym rozporządzeniu w sprawie dokumentów, są składane w oryginale w postaci dokumentu elektronicznego lub w formie elektronicznej kopii dokumentu bądź oświadczenia poświadczonej za zgodność z oryginałem. Jednak...

Pytanie:

W świetle zmian wprowadzonych od 18 października br. do rozporządzenia w sprawie dokumentów proszę o odpowiedź dotyczącą wymaganej formy dokumentów i oświadczeń składanych przez wykonawcę. Czy np. wykaz dostaw, oświadczenie wykonawcy o niezaleganiu z opłacaniem podatków i opłat lokalnych, oświadczenie o przynależności (albo jej braku) do tej samej grupy kapitałowej wykonawca składa w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem? Oryginał zastrzeżony jest dla formularza ofertowego i oświadczenia, o którym mowa w art. 25a ustawy Pzp. A co ze zobowiązaniem podmiotu „trzeciego” oddającego zamawiającemu do dyspozycji niezbędne zasoby na potrzeby realizacji zamówienia na zasadach określonych w art. 22a ustawy Pzp – czy musi być złożone w oryginale, czy dopuszczona jest forma kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem?

Odpowiedź:

Dokumenty lub oświadczenia, o których mowa w aktualnym rozporządzeniu w sprawie dokumentów, są składane w oryginale w postaci dokumentu elektronicznego lub w formie elektronicznej kopii dokumentu bądź oświadczenia poświadczonej za zgodność z oryginałem. Jednak dotyczy to – co do zasady – postępowań:

których wartość zamówienia jest równa progom unijnym lub wyższa od nich
w których dopuszczono możliwość składania dokumentów lub oświadczeń przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.
W postępowaniach, których wartość zamówienia jest mniejsza niż progi unijne, prowadzonych przez zamawiających innych niż centralny zamawiający, wszczętych w okresie od 18 października 2018 r. do 31 grudnia 2019 r., w których, zgodnie z wyborem zamawiającego, nie została dopuszczona możliwość składania dokumentów lub oświadczeń przy użyciu środków komunikacji elektronicznej:

1)      dokumenty lub oświadczenia składane są w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem,

2)      poświadczenie za zgodność z oryginałem następuje przez opatrzenie kopii dokumentu lub kopii oświadczenia sporządzonych w postaci papierowej, własnoręcznym podpisem.

Więcej na Portal ZP

Justyna Andała-Sępkowska

Prawnik z wieloletnią praktyką w dziedzinie zamówień publicznych po stronie zamawiającego. Autorka licznych profesjonalnych publikacji poświęconych problematyce związanej z prawem zamówień publicznych.

Zobacz także
Ogłoszenia różne