Partnerzy serwisu:
Ustawa Prawo zamówień publicznych przewiduje możliwość udzielania zamówień w częściach w przypadku, gdy zamawiający już na etapie wstępnego planowania zamówienia publicznego jest w stanie przewidzieć jego rozmiar oraz zakres, jednocześnie decydując się udzielać zamówienia sukcesywnie.

Zgodnie z brzmieniem art. 6a ustawy Prawo zamówień publicznych w przypadku zamówień udzielanych w częściach, do udzielenia zamówienia na daną część zamawiający może stosować przepisy właściwe dla wartości tej części zamówienia, jeżeli jej wartość jest mniejsza niż wyrażona w złotych równowartość kwoty 80.000 dla dostaw lub usług oraz 1.000.000 dla robót budowlanych , pod warunkiem że łączna wartość tych części wynosi nie więcej niż 20% wartości zamówienia. Zobacz: Dokumenty niezbędne w postępowaniu przetargowym [WZORY DO POBRANIA]

Przepis wyrażony w art. 6a ustawy Prawo zamówień publicznych oparty jest na normie art. 9 ust. 5 Dyrektywy 2004/18/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 31 marca 2004 roku w sprawie koordynacji procedur udzielania zamówień publicznych na dostawy, usługi i roboty budowlane (Dz. U. UE z dnia 30. 04. 2004 r. L 134/114) oraz przepisu art. 17 ust. 6 Dyrektywy 2004/17/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 31 marca 2004 roku koordynującej procedury udzielania zamówień przez podmioty działające w sektorach gospodarki wodnej, energetyki, transportu i usług pocztowych (Dz. U. UE z dnia 30. 04. 2004 r. L 134/1). Należy mieć na uwadze, iż przedmiotowa regulacja stanowi stosunkowo korzystne rozwiązanie dla zamawiających , bowiem pozwala na stosowanie do poszczególnych części innych wymogów, niż zostały przewidziane dla całości zamówienia. Co istotne, stanowi ona fakultatywne narzędzie w rękach zamawiających, co oznacza, iż brak jest obowiązku stosowania przez zamawiających wspomnianego przepisu nawet w przypadku zaistnienia przesłanek tam wymienionych. Ponadto należy pamiętać, iż chodzi o takie części zamówienia, które są przedmiotem odrębnego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, a nie o postępowania, w których dopuszczono możliwość składania ofert częściowych. Porady ekspertów, aktualne nowelizacje Pzp na Twojej skrzynce! Zapisz się na newsletter Komunikaty.pl >>

Ustawa Prawo zamówień publicznych przewiduje możliwość udzielania zamówień w częściach w przypadku, gdy zamawiający już na etapie wstępnego planowania zamówienia publicznego jest w stanie przewidzieć jego rozmiar oraz zakres, jednocześnie decydując się udzielać zamówienia sukcesywnie. Wprowadzenie takiej możliwości podyktowane jest czynnikami o charakterze organizacyjnym lub specyfiką danych zamówień. Nie zmienia to faktu, iż w takim przypadku ustalenie wartości takiego zamówienia publicznego następuje na zasadach ogólnych. W tym miejscu należy zwrócić uwagę na treść przepisu art. 32 ust. 4 ustawy pzp, zgodnie z którą jeżeli zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert częściowych albo udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania, wartością zamówienia jest łączna wartość poszczególnych części zamówienia. Ustawa pzp przewiduje jednakże wyłom od powyższej zasady wynikający właśnie z treści art. 6a. Wskazany przepis wprowadza łagodniejsze wymogi dla zamówień udzielanych w częściach. Regulacja ta stanowi wyłom od zasad ogólnych przewidzianych przepisem art. 32 ust. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych i stanowi stosunkowo korzystne narzędzie w rękach zamawiających mogące usprawniać procedurę udzielania zamówień publicznych.

Komentarze