Kiedy zamawiający narusza dyscyplinę finansów publicznych?

Marcin Melon
13.03.2008 12:08
A A A
Przetarg

Przetarg

Nie każde naruszenie przepisów ustawy pzp stanowi naruszenie dyscypliny finansów publicznych. Zakres tych naruszeń określa szczegółowo art. 17 ustawy z dnia 17 grudnia 2004 r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych.

Ze względu na zmiany przepisów artykuł jest nieaktualny Sprawdź najnowsze zmiany w Prawie zamówień publicznych

Naruszeniem dyscypliny będzie wybór wykonawcy bez zastosowania przepisów ustawy pzp. Kolejne wskazuje na wybór wykonawcy, ale z naruszeniem zasad określonych w ustawie pzp np. skorzystanie z trybu, kiedy nie ma ku temu przesłanek, lub nie zamieszczenie ogłoszenia w BZP. Naruszeniem dyscypliny będzie taki opis przedmiotu zamówienia, który narusza zasadę uczciwej konkurencji np. po przez podanie nazwy producenta (sygn. UZP/ZO/0-2372/05). Czynem nieuczciwej konkurencji będzie także opis przedmiotu zamówienia jego parametrów technicznych wskazujący, że spełnia je tylko jeden producent, (sygn. UZP/ZO/0-2303/06). Inny przypadek dotyczy także opisu przedmiotu zamówienia. Pewien zamawiający dopuścił możliwość oferowania urządzeń równorzędnych bez wskazania kryteriów oceny tej równorzędności, co pozwala Zamawiającemu na dokonanie dowolnych ustaleń w zakresie spełniania przez wykonawców wymogów równorzędności. Tym samym naruszona została zasada uczciwej konkurencji. Warto zauważyć, że także inne naruszenia przepisów ustawy, które miały wpływ na wynik postępowania stanowią naruszenie dyscypliny finansów publicznych. Takim działaniem będzie np. modyfikacja SIWZ w zakresie kryteriów oceny ofert czy tez warunków udziału w postępowaniu, co potwierdza Zespół Arbitrów (sygn. UZP/ZO/0-518/05). Działaniem zamawiającego, które ma wpływ na wynik postępowania i stanowi naruszenie dyscypliny będzie nie wykluczenie wykonawcy i wybór jego oferty jako najkorzystniejszej w sytuacji, kiedy istnieją ku temu przesłanki, co potwierdza wyrok Zespołu Arbitrów (UZP/ZO-0-2334/05).

Naruszeniem dyscypliny będzie także zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego bez zachowania formy pisemnej, na czas nieoznaczony, z wyłączeniem przypadków określonych w przepisach o zamówieniach publicznych, na czas dłuższy niż 4 lata w sytuacji, kiedy nie ma ku temu przesłanek lub też przed ostatecznym rozstrzygnięciem protestu z naruszeniem przepisów o zamówieniach publicznych. Także zmiana umowy w sprawie zamówienia publicznego z naruszeniem przepisów ustawy pzp narusza dyscyplinę. Jeżeli członkowie komisji, nie złożą oświadczenia z art. 17 ustawy pzp lub też nie zostaną wykluczeni, kiedy zachodzą ku temu przesłanki także dochodzi do naruszenia dyscypliny finansów publicznych.