Zasady postępowania z pytaniami wykonawców do SIWZ?

Marcin Melon
06.06.2008 12:40
A A A
Zgodnie z art. 38 ust.1 ?wykonawca może zwrócić się do zamawiającego o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia.?

Ze względu na zmiany przepisów artykuł jest nieaktualny Sprawdź najnowsze artykuły dotyczące SIWZ

Pewien burmistrz ogłosił przetarg na remont szkoły. Postępowanie było prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego. Jeden z oferentów wysłała na 4 dni przez otwarciem ofert zapytanie do SIWZ, ale okazało się, że zamawiający nie ustosunkował się do treści pisma. Czy miał do tego prawo? Zamawiający jest obowiązany niezwłocznie udzielić wyjaśnień, chyba, że prośba o wyjaśnienie treści specyfikacji wpłynęła do zamawiającego na mniej niż 6 dni przed terminem składania ofert, a w przypadku przetargu ograniczonego oraz negocjacji z ogłoszeniem, jeżeli zachodzi pilna potrzeba udzielenia zamówienia - na mniej niż 4 dni przed terminem składania ofert. W opisanej sytuacji Zamawiający może, lecz nie musi udzieli odpowiedzi na pytanie wykonawcy.

W sytuacji, kiedy wykonawca zada pytanie dotyczące treści SIWZ a zamawiający odpowiadając na zadane pytanie potwierdzi treść zapisów SIWZ nie dokona, zatem żadnej modyfikacji SIWZ. Zamawiający nie musi, więc przesuwać terminu składania ofert. (sygn. UZP/ZO/0-425/07)

Zgodnie z art. 38 ust. 1 Pzp wyjaśnienia mogą dotyczyć tylko treści SIWZ, a nie zmierzać do jej zmiany, zwłaszcza do newralgicznych elementów dotyczących warunków i dokumentów. Zamawiający nie może pismami modyfikować wymagań dotyczących np. polisy ubezpieczenia OC (co do wartości i czasokresu ubezpieczenia) skoro pierwotnie czynił warunkiem jedynie fakt posiadania polisy bez określenia wartości ubezpieczenia i czasu ubezpieczenia. (sygn. UZP/ZO/0-3587/05)

Pewien zamawiający udzielając odpowiedzi na pytanie jednego z wykonawców doprecyzował, że wymaga koncesji w zakresie świadczenia usług ochrony mienia realizowanych w formie zabezpieczenia technicznego. Opis przedmiotu zamówienia jak również wymóg posiadania koncesji przez podmiot realizujący instalacje teletechniczne wskazuje, że wystarczy koncesja na świadczenie usług ochrony mienia, tak jak doprecyzował to zamawiający. Fakt doprecyzowania opisu przedmiotu zamówienia na skutek zapytań wykonawców jest zgodny z prawem i nie stanowi podstawy do unieważnienia postępowania, co potwierdza jeden z wyroków Zespołu Arbitrów (sygn. UZP/ZO/0-1645/06)