Pełnomocnik nie może potwierdzić swojego pełnomocnictwa

Marek Okniński
10.08.2009 10:52
A A A
Potwierdzenie pełnomocnictwa ?za zgodność z oryginałem? przez osobę, której udzielono pełnomocnictwa może zostać uznane przez zamawiającego za naruszające zasadę pisemności postępowania o udzielenie zamówienia publicznego i w konsekwencji doprowadzić do odrzucenia złożonej oferty.

Przepisy ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r, Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2007 r Nr 223 poz. 1655 z póżn. zm.) nie określają zasad i trybu udzielania pełnomocnictw do reprezentowania wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego. W związku z powyższym w celu ustalenia wymogów dotyczących pełnomocnictwa należy oprzeć się na przepisach zawartych w Kodeksie Cywilnym.

Stosownie do postanowień art. 99 § 1 k.c., jeżeli do ważności czynności prawnej potrzebna jest szczególna forma, pełnomocnictwo do dokonania tej czynności powinno być udzielone w tej samej formie. Co do zasady złożenie oferty wymagane jest w formie pisemnej pod rygorem nieważności i w tej samej formie powinno być złożone pełnomocnictwo uprawniające dokonanie tej czynności w imieniu reprezentowanego.

Zgodnie z brzmieniem art. 77 § 1 zd. 1 k.c., do zachowania pisemnej formy czynności prawnej wystarczy złożenie własnoręcznego podpisu na dokumencie obejmującym treść oświadczenia woli, stąd też niewątpliwie wymóg ten spełnia oryginał udzielonego pełnomocnictwa. To samo dotyczy notarialnego odpisu pełnomocnictwa, który zawiera dosłowne powtórzenie treści oryginału, lecz nie jest podpisany przez osoby składające oświadczenie. Przyjmuje się bowiem, że odpisy notarialnie poświadczone zastępują dokumenty pierwotne.

Zasada

Zamawiający może na podstawie obowiązujących przepisów żądać od wykonawców przedstawienia oryginału pełnomocnictwa, bądź kopii tegoż pełnomocnictwa poświadczonej notarialnie.

W świetle obowiązujących przepisów, inna forma potwierdzania kopii pełnomocnictwa jest niedopuszczalna, gdyż nie spełnia wymogu formy pisemnej. Oznacza to, że przedstawienie kopii pełnomocnictwa potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez samego pełnomocnika należy uznać za nieprawidłowe.

W przypadku przedłożenia pełnomocnictwa potwierdzonego za zgodność z oryginałem przez osobę na rzecz której pełnomocnictwo zostało udzielone zamawiający powinien wezwać wykonawcę, na podstawie art. 26 ust. 3 ustawy Prawo zamówień publicznych), do przedstawienia pełnomocnictwa spełniającego wyżej wskazane wymogi odnośnie jego formy (oryginał lub kopia poświadczona notarialnie).

Podstawa prawna: ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2007 r. Nr 223 poz. 1655 z późn. zm).