Kontrola doraźna Prezesa UZP

Marcin Melon
11.09.2009 10:09
A A A
Ustawa z października ubiegłego roku, wprowadziła instytucję kontroli doraźnej. Prezes Urzędu może wszcząć z urzędu lub na wniosek podmiotu - może nim być każdy podmiot - kontrolę doraźną w przypadku uzasadnionego przypuszczenia, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia doszło do naruszenia przepisów ustawy, które mogło mieć wpływ na jego wynik.

Ze względu na zmiany przepisów artykuł jest nieaktualny Sprawdź najnowsze zmiany w Prawie zamówień publicznych

Kontrola może objąć każde postępowanie, z okresu ostatnich czterech licząc od dnia kontroli. Na początku procedury kontrolnej w momencie wpłynięcia wniosku do Prezesa UZP zamawiający zostaje poproszony o złożenie stosownych wyjaśnień. Ma na to 14 dni. Po tym czasie, jeżeli wyjaśnienia nie są przekonywujące Prezes UZP informuje zamawiającego o wszczęciu kontroli doraźnej. Taką informacje, otrzymuje także wnioskodawca. Na przeprowadzenie kontroli UZP ma 30 dni.

Po zakończeniu kontroli doraźnej, UZP doręcza zamawiającemu informacji o wyniku kontroli. Co ważne zamawiający może się odwołać od wyników kontroli. Ma na to 7 dni. Zastrzeżenia te należy przesłać do Prezesa UZP. Ten ma na ich rozpatrzenie 15 dni od dnia ich otrzymania. W przypadku nieuwzględnienia zastrzeżeń Prezes Urzędu przekazuje zastrzeżenia do zaopiniowania przez Krajową Izbę Odwoławczą. Krajowa Izba Odwoławcza w składzie trzyosobowym wyraża, w formie uchwały, opinię w sprawie zastrzeżeń w terminie 15 dni od dnia ich otrzymania. Opinia Krajowej Izby Odwoławczej jest wiążąca dla Prezesa Urzędu i może być korzystna dla zamawiającego. Jakie są konsekwencje kontroli. Otóż w przypadku ujawnienia naruszenia przepisów ustawy Prezes Urzędu może zawiadomić właściwego rzecznika dyscypliny finansów publicznych o naruszeniu dyscypliny finansów publicznych lub wystąpić z wnioskiem o ukaranie za naruszenie dyscypliny finansów publicznych do właściwej komisji orzekającej, nałożyć karę pieniężną, lub wystąpić do sądu o stwierdzenie nieważności umowy w całości lub w części.