Zasady udzielania wyjaśnień

Marcin Melon
12.02.2010 11:33
A A A
Ustawodawca zupełnie na nowo uregulował kwestie zadawania pytań do specyfikacji. W myśl nowych przepisów wykonawcy mogą składać wnioski do zamawiających o wyjaśnienie specyfikacji tylko do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert.

W praktyce może to oznaczać, że zamawiający będą ustalali jedynie parzyste terminy na składanie ofert po to by uniknąć problemów z liczeniem terminów na zadawanie pytań do SIWZ. Ponownie uregulowano także zasady udzielania przez zamawiających odpowiedzi na pytania do SIWZ. Otóż zamawiający jest zobowiązany do niezwłocznego udzielenia przedsiębiorcy wyjaśnień, po to, by miał on wystarczający czas na skorygowanie swojej oferty. Musi tego dokonać:

na 6 dni przed upływem terminu składania ofert;

na 4 dni przed upływem terminu składania ofert - w przetargu ograniczonym oraz negocjacjach z ogłoszeniem, jeżeli zachodzi pilna potrzeba udzielenia zamówienia;

na 2 dni przed upływem terminu składania ofert - jeżeli wartość zamówienia jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8

Przepis ten jest niestety niejasny. W jednym punkcie ustawodawca zapisał, że zamawiający jest zobowiązany udzielić odpowiedzi na 6 dni przed terminem składania ofert a w innym, że na 2 dni przed terminem składania ofert. W przypadku krótkich terminów na składanie ofert może dojść do sytuacji, kiedy zamawiający nie zdąży fizycznie odpowiedzieć na wszystkie pytania. A należy pamiętać, że ustawodawca choć dopuścił przedłużanie terminu na składanie ofert to przedłużenie to nie wpływa na bieg terminu składania pytań do specyfikacji. Termin na kierowanie pytań do SIWZ jest więc terminem zawitym.

Takie rozwiązanie ma zarówno swoje dobre jak i złe strony. Może bowiem spowodować, że w postępowaniach będzie brała udział mniejsza liczba wykonawców z racji tego, że nie zdążą oni zadać pytań do SIWZ, więc nie będą chcieli ryzykować udziału w postępowaniu mając wątpliwości do procedury i realizacji zadania. To w efekcie może zmniejszyć liczbę wykonawców biorących udział w postępowaniu a co za tym idzie zwiększyć koszty realizacji zadań publicznych. Jeżeli wniosek taki wpłynie po upływie terminu o którym mówi ustawa lub dotyczy udzielonych wyjaśnień, zamawiający może udzielić wyjaśnień albo pozostawić wniosek bez rozpoznania.