Główny księgowy może zostać członkiem komisji przetargowej

Marek Okniński
22.02.2010 11:07
A A A
Przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych oraz ustawy o finansach publicznych nie ustalają zakazu powołania głównego księgowego jednostki samorządu terytorialnego na członka komisji przetargowej.

W ustawie Prawo zamówień publicznych określona została rola komisji przetargowej. Stosownie do postanowień art. 20 ust. 1 wskazanej ustawy, komisja przetargowa jest zespołem pomocniczym kierownika zamawiającego powołanym do oceny spełniania przez wykonawców warunków udziału w postępowaniu o zamówienie publiczne oraz do badania i oceny złożonych ofert. Dla ustalenia, czy główny księgowy może być powołany do składu komisji przetargowej istotne znaczenie ma norma zawarta w art. 18 ust. 1 Prawa zamówień publicznych. Zgodnie ze wskazanym przepisem za przygotowanie i przeprowadzenie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego odpowiada kierownik zamawiającego. W związku z powyższym to na kierownika zamawiającego ustawodawca nałożył ciężar odpowiedzialności za zgodne z przepisami udzielenie zamówienia publicznego.

Za nadinterpretację uznać należy twierdzenie, iż na podstawie ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2005 r. Nr 249 poz. 2104 z późn. zm.), powołanie głównego księgowego na członka komisji przetargowej uniemożliwi dokonywanie wstępnych kontroli oraz czynności wskazanych w art. 45 ust. 1 pkt. 3 i pkt. 4 oraz ust. 6 tej ustawy. Stosownie do postanowień art. 45 ust. 1 ustawy o finansach publicznych głównym księgowym jednostki sektora finansów publicznych jest pracownik, któremu kierownik jednostki powierza obowiązki i odpowiedzialność w zakresie:

- prowadzenia rachunkowości jednostki;

- wykonywania dyspozycji środkami pieniężnymi;

- dokonywania wstępnej kontroli zgodności operacji gospodarczych i finansowych z planem finansowym;

- dokonywania wstępnej kontroli kompletności i rzetelności dokumentów dotyczących operacji gospodarczych i finansowych.

Zatem kontrole o których mowa w art. 45 ust. 1 pkt. 3 i pkt. 4 ustawy o finansach publicznych nie obejmują dokumentacji postępowania o udzielenie zamówienia publicznego oraz czynności związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury udzielenia zamówienia publicznego.

Wobec powyższego stwierdzić należy, że zarówno przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych jak i Ustawy o finansach publicznych nie zawierają zakazu udziału głównego księgowego jednostki w pracach komisji przetargowej.

Podstawa prawna

- ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2007 r. Nr 223 poz. 1655 z późn. zm),

- ustawa z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2005 r. Nr 249 poz. 2104 z późn. zm.).