Opis warunków udziału w postępowaniu przetargowym

Marcin Melon
14.04.2010 10:11
A A A
Jednym z ważniejszych elementów procedury przetargowej są warunki udziału w postępowaniu. W praktyce często zdarzało się, że zamawiający popełniali w tej kwestii wiele błędów. Dlatego ustawodawca w ostatniej nowelizacji wprowadził wyraźne zapisy jak powinien wyglądać opis sposobu oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu.

Na mocy nowego zapisu opis sposobu dokonania oceny spełniania warunków, o których mowa w art. 22 ust.1 trzeba podać już w ogłoszeniu, a w przypadku trybów które nie wymagają publikacji ogłoszenia o zamówieniu, w zaproszeniu do negocjacji. Opis sposobu dokonania oceny spełniania warunków powinien być związany z przedmiotem zamówienia, oraz proporcjonalny do przedmiotu zamówienia.

Zasadniczą sprawą jest rozumienie pojęcia "związany z przedmiotem zamówienia", to znaczy odpowiadający mu pod względem rodzaju. Oczywiście to nie musi oznaczać identycznego przedmiotu zamówienia. Jeżeli zamawiający buduje szkołę nie powinien żądać doświadczenia w postaci budowy szkoły. W przypadku realizacji inwestycji kubaturowych możliwym do zastosowania jest pojęcie obiektu użyteczności publicznej. Definicja obiektów użyteczności publicznej znajduje się w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12 marca 2009 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2009 r. Nr 56 poz. 461) jest szeroka i w żaden sposób nie ogranicza udziału wykonawców.

Wykonawcy powinni pamiętać, że celem zamawiającego nie jest ustalenie warunków, które będą spełniały wszystkie podmioty funkcjonujące na rynku. W § 3 pkt 6. tegoż aktu zapisano, że przez obiekt użyteczności publicznej należy rozumieć: budynek przeznaczony na potrzeby administracji publicznej, wymiaru sprawiedliwości, kultury, kultu religijnego, oświaty, szkolnictwa wyższego, nauki, wychowania, opieki zdrowotnej, społecznej lub socjalnej, obsługi bankowej, handlu, gastronomii, usług, w tym usług pocztowych lub telekomunikacyjnych, turystyki, sportu, obsługi pasażerów w transporcie kolejowym, drogowym, lotniczym, morskim lub wodnym śródlądowym, oraz inny budynek przeznaczony do wykonywania podobnych funkcji.

Druga część tego przepisu stanowi, że wymóg doświadczenia ma być "proporcjonalny do przedmiotu zamówienia." co w praktyce oznacza nie większy pod względem wielkości i zakresu lub wartości od tego, co stanowi przedmiot zamówienia.