Czy wszyscy wspólnicy spółki cywilnej muszą poświadczać dokumenty za zgodność z oryginałem?

Dominika Perkowska
10.05.2013 , aktualizacja: 10.05.2013 13:42
A A A
Zgodnie z Prawem zamówień publicznych odpowiedź na powyższe pytanie zależy od tego, czy dokumenty zostały złożone wraz z ofertą wspólną, czy dotyczą poszczególnych wspólników.
Pytanie

Wykonawca wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia tj. spółka cywilna załączyła do oferty zaświadczenie z ZUS na spółkę oraz na każdego wspólnika. Wszystkie dokumenty poświadcza za zgodność z oryginałem tylko jeden wspólnik. Zaznaczam, że do oferty nie zostało załączone żadne pełnomocnictwo oraz umowa spółki sc. Zgodnie z rozporządzeniem w sprawie rodzajów dokumentów w przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia kopie dokumentów są poświadczane za zgodność z oryginałem przez wykonawcę. Czy w tej sytuacji zaświadczenie z ZUS dotyczące spółki poświadczają wszyscy wspólnicy, natomiast pozostałe zaświadczenia poświadczają ci wspólnicy, których te dokumenty dotyczą? (w przypadku braku pełnomocnictwa).

Odpowiedź

W przypadku spółki cywilnej, o ile nic odmiennego nie wynika z pełnomocnictwa, ani umowy spółki, złożone wraz z ofertą dokumenty wspólne powinny zostać poświadczone "za zgodność z oryginałem" przez wszystkich wspólników łącznie. Natomiast dokumenty dotyczące poszczególnych wspólników odpowiednio przez każdego z nich.

Wyjaśnienie

Zgodnie z przepisami ustawy Prawo zamówień publicznych do spółki cywilnej składającej ofertę lub wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, stosuje się zasady dotyczące wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia. Kopie dokumentów składanych przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia poświadcza "za zgodność z oryginałem" ten z wykonawców którego dany dokument dotyczy (§ 7 ust. 2 rozporządzenia z 19 lutego 2013 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy, oraz form w jakich te dokumenty mogą być składane). W przypadku spółki cywilnej dokumenty wspólne powinny więc zostać poświadczone "za zgodność z oryginałem" przez wszystkich wspólników łącznie. Natomiast dokumenty, dotyczące poszczególnych wspólników odpowiednio przez każdego z nich.

Oczywiście, jeżeli z umowy spółki cywilnej lub pełnomocnictwa wynika, iż prawo poświadczania "za zgodność z oryginałem" zostało powierzone jednemu ze wspólników lub osobie trzeciej, wszystkie dokumenty zarówno wspólne jak i dotyczące poszczególnych wspólników może potwierdzić umocowany pełnomocnik.

W omawianym przypadku należy przyjąć domniemanie, iż jeden ze wspólników, który poświadczył "za zgodność z oryginałem" wszystkie złożone wraz z ofertą dokumenty posiada do tego stosowne umocowanie. Należy wezwać wykonawcę na mocy art. 26 ust. 3 ustawy Prawo zamówień publicznych do jego złożenia w wyznaczonym terminie.

Postawa prawna; art. 26 ust. 3 ustawy z 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jedn.: Dz. U. z 2010 r. nr 113, poz. 759 ze zm.), § 7 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z 19 lutego 2013 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy, oraz form w jakich te dokumenty mogą być składane (Dz.U. z 2013 r., poz. 231).

* Autorka jest prawnikiem, praktykiem z wieloletnim doświadczeniem w dziedzinie zamówień publicznych m. in. Zastępcą Naczelnika Wydziału Zamówień Publicznych w dużej instytucji zamawiającej, obecnie jest głównym specjalistą ds. zamówień publicznych w firmie wykonawczej.

www.portalzp.pl

Zobacz także
Ogłoszenia różne