Wykonawca może przeprowadzić prezentacje oferowanego przedmiotu zamówienia

Andrzej Łukaszewicz
28.11.2014 , aktualizacja: 27.11.2014 15:02
A A A
Jednostka zamawiająca ma prawo wymagać od wykonawców przedstawienia prezentacji dotyczącej oferowanych przez nich usług, dostaw.

Jednostka zamawiająca ma prawo wymagać od wykonawców przedstawienia prezentacji dotyczącej oferowanych przez nich usług, dostaw. (Fot.shutterstock)

Zamawiający może żądać próbek, opisów lub fotografii przedmiotu zamówienia, a ich autentyczność musi zostać poświadczona przez wykonawcę.
Pytanie:

Czy zamawiający może żądać dokonania prezentacji oferowanego przez wykonawcę przedmiotu zamówienia, jako próbki do oferty, według warunków określonych przez zamawiającego?

Odpowiedź:

Jednostka zamawiająca ma prawo wymagać od wykonawców przedstawienia prezentacji dotyczącej oferowanych przez nich usług, dostaw.

Zgodnie z treścią art. 25 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych oraz rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy, oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane, dopuszczalne jest żądanie wyłącznie dokumentów i oświadczeń, które niezbędne są do przeprowadzenia postępowania. Natomiast w zakresie potwierdzenia spełniania warunków przedmiotowych zamawiający może żądać w szczególności próbek, opisów lub fotografii produktów, które mają zostać dostarczone. Ich autentyczność musi zostać poświadczona przez wykonawcę na żądanie zamawiającego.

Zobacz: Jednolity tekst znowelizowanej ustawy Prawa zamówień publicznych [POBIERZ]Zademonstrowanie oferowanego przedmiotu

Zamawiający może żądać przeprowadzenia prezentacji. Potwierdza to np. wyrok Krajowej Izby Odwoławczej z 28 kwietnia 2009 r. (sygn. KIO/UZP 469/09), wyrok KIO z 7 listopada 2008 r. (sygn. KIO/UZP 1173/08).

Wszelkie informacje dotyczące konieczności zademonstrowania przedmiotu zamówienia zamawiający powinien zamieścić w specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Z prezentacji asortymentu objętego przedmiotem zamówienia zamawiający powinien sporządzić notatkę załączoną następnie do dokumentacji postępowania.

Orzeczenie Zarówno Krajowa Izba Odwoławcza, jak i Urząd Zamówień Publicznych odróżniają próbkę od samej prezentacji. W wyroku z 22 listopada 2013 r. (KIO 2600/13, KIO 2609/13) Izba odniosła się do art. 25 ust. 1 ustawy Pzp, wskazując, że zakres zażądanej próbki musi być niezbędny dla przeprowadzenia postępowania. Zwróciła także uwagę, że przy precyzowaniu żądania próbki należy uwzględnić uwarunkowania wynikające z art. 96 ust. 2 i art. 97 ustawy Pzp. Stanie się ona bowiem załącznikiem do protokołu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, który zamawiający ma obowiązek przechowywać przez okres 4 lat od zakończenia danego postępowania. Nie dotyczy to jednak próbek zwróconych na wniosek wykonawców, których oferty nie zostały wybrane.

Jeżeli zamawiający w trakcie prezentacji stwierdzi, że oferowany przez wykonawcę towar nie spełnia wymagań funkcjonalnych, określonych w siwz zgodnie ze stanowiskiem wyrażanym w orzecznictwie Krajowej Izby Odwoławczej (KIO/UZP 1269/09, KIO/UZP 1420/08, KIO/UZP 1465/08) zobowiązany jest odrzucić ofertę wykonawcy. Będzie ona bowiem niezgodna z treścią siwz (art. 89 ust. 1 pkt 2 ustawy Pzp), nie zaś wezwać do uzupełnienia prezentacji w trybie art. 26 ust. 3 ustawy Pzp.

Zobacz: Zwrot wadium następuje niezwłocznie po zawarciu umowy w sprawie zamówieniaPodstawa prawna

. art. 25 ust. 1 pkt 1, art. 24 ust. 1, art. 89 ust. 1 pkt 2 ustawy z 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2013 r. poz. 907 ze zm.);

. rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z 19 lutego 2013 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy, oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane (Dz.U. z 2013 r., poz. 231 ze zm.).

Zobacz także
Ogłoszenia różne