Partnerzy serwisu:
Składając ofertę w przetargu ogłoszonym po 19 października 2014 r. wykonawca musi uwzględnić zmiany przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych wprowadzone nowelizacją opublikowaną w Dzienniku Ustaw z 18 września 2014 r. poz. 1232. Jedną z istotnych zmian jest wprowadzenie nowych zasad związanych z odpowiedzialnością podmiotów użyczających swojego potencjału na rzecz wykonawcy składającego ofertę.

Zgodnie ze znowelizowanym stanem prawnym (1) podmiot, który zobowiązał się do udostępnienia wykonawcy swoich zasobów w celu wykazania się przez wykonawcę zdolnością do realizacji zamówienia publicznego będzie ponosił solidarną odpowiedzialność wraz z wykonawcą za szkodę zamawiającego powstałą na skutek nieudostępnienia zasobów. Należy mieć przy tym na uwadze, iż podmiot trzeci nie będzie ponosił solidarnej odpowiedzialności tylko wówczas, gdy nieudostępnienie zasobów nie było przez niego zawinione. Zobacz: Jednolity tekst znowelizowanej ustawy Prawa zamówień publicznych [POBIERZ]

Odpowiedzialność podmiotu trzeciego

Odpowiedzialność podmiotu trzeciego, o której mowa powyżej związana jest z faktem nieudostępnienia zasobów wykonawcy, w wyniku czego powstał skutek w postaci szkody. Dlatego też konieczne będzie wykazanie przez zamawiającego 1) zdarzenia będącego podstawą powstania szkody 2) związku przyczynowo - skutkowego 3) szkody oraz jej wysokości. Zamawiający w takiej sytuacji może żądać naprawienia całości lub części szkody zarówno łącznie od wykonawcy i podmiotu trzeciego, jak i od każdego z nich z osobna , a naprawienie szkody przez jeden z tych podmiotów będzie skutkowało tym, że drugi podmiot zostanie z odpowiedzialności względem zamawiającego zwolniony. Zobacz: Jednolity tekst znowelizowanej ustawy Prawa zamówień publicznych [POBIERZ]

Podsumowanie

Podmiot trzeci nie będzie natomiast ponosił odpowiedzialności na podstawie art. 26 ust. 2e ustawy pzp w innych przypadkach.

Podsumowując wskazać należy, iż wprowadzona regulacja ma na celu uniemożliwienie wykonawcom stosowania praktyki polegającej na przedkładaniu zobowiązań podmiotów trzecich , które w praktyce nie uczestniczą w wykonywaniu zamówienia i nie gwarantują finansowo jego zabezpieczenia.

(1) Patrz art. 26 ust. 2b znowelizowany ustawą z dnia 29 sierpnia 2014 r. o zmianie ustawy - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2014 r. poz. 1232).

 • Kiedy składać oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia ze składu Komisji Przetargowej

  Zamówienia publiczne
  Marek Okniński
  Obowiązek złożenia oświadczenia w zakresie określonym przez art. 17 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych dotyczy czynności wykonanych od momentu wszczęcia (ogłoszenia) postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Nie ma zatem zastosowania do czynności wykonanych na etapie przygotowania postępowania. Kiedy składać oświadczenie?
  Oświadczenie o wyłączeniu z postępowania może być złożone po zidentyfikowaniu wykonawców ubiegających się o udzielenie zamówienia publicznego.
 • W zamówieniach na dostawę artykułów spożywczych można zastosować tylko kryterium ceny

  Przetargi krok po kroku
  Dominika Perkowska
  Zgodnie z najnowszą nowelizacją przepisów, zamawiający będzie mógł zastosować jako jedyne kryterium wyboru wykonawcy cenę realizacji zamówienia.
  Kryterium ceny będzie mogło być zastosowane jako jedyne kryterium wyboru wykonawcy.
 • Umowa konsorcjum zawarta dla pozoru

  Zamówienia publiczne
  oprac. Zespół Ekspertów Kancelaria Zamówień Publicznych Sp. z o.o.
  Czy zamawiający jest uprawniony do badania ważności umowy konsorcjum przed dokonaniem wyboru oferty najkorzystniejszej i czy może on odrzucić ofertę złożoną przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, jeśli uzna, że zawarta przez nich umowa konsorcjum jest nieważna?
  Konsorcjum
 • Pzp - nowelizacja ustawy

  nowelizacja Prawa zamówień publicznych
  Marek Okniński
  Od 1 stycznia 2016 roku obowiązuje znowelizowana ustawa Prawo zamówień publicznych. Jednolity tekst znowelizowanej ustawy na Komunikaty.pl
  Prawo zamówień publicznych
Komentarze