Partnerzy serwisu:
Od 1 stycznia 2016 roku obowiązuje znowelizowana ustawa Prawo zamówień publicznych. Jednolity tekst znowelizowanej ustawy na Komunikaty.pl

Pełna treść znowelizowanej w czerwcu 2016 Ustawy Pzp Nowa Ustawa Pzp - zmiany 2016

Prezentujemy znowelizowaną wersję Ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 roku, z następującymi zmianami:

Dz.U.2013.907

2013.09.11 zm. Dz.U.2013.984 art. 8

2013.09.24 zm. Dz.U.2013.1047 art. 1

2013.12.24 zm. Dz.U.2013.1473 art. 1

2014.04.16 zm. Dz.U.2014.423 art. 1

2014.07.08 zm. Dz.U.2014.811 art. 2

2014.7.25 zm. Dz.U.2014.915 art. 19

2014.08.10 zm. Dz.U.2014.768 art. 13

2014.09.13 zm. Dz.U.2014.1146 art. 83

2014.10.19 zm. Dz.U.2014.1232 art. 1

2015.05.04 zm. Dz.U.2015.605 art.2

2015.11.18 zm. Dz.U.2015.1777 art. 45

Ustawa PZP - Dział I Przepisy ogólne

Ustawa PZP - Dział II Postępowanie o udzielenie zamówienia

Ustawa PZP - Dział III Przepisy szczególne

Ustawa PZP - Dział IV Umowy w sprawach zamówień publicznych

Ustawa PZP - Dział V Prezes Urzędu Zamówień Publicznych

Ustawa PZP - Dział VI: Środki ochrony prawnej

Ustawa PZP - Dział VII Odpowiedzialność za naruszenie przepisów ustawy

Ustawa PZP - Dział VIII Zmiany w przepisach obowiązujących

Ustawa PZP - Dział IX Przepisy przejściowe i końcowe

Ustawa PZP - Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów : Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy, oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane

Zmiany w ustawie naniesione podczas ostatniej nowelizacji zostały w tekście zaznaczone pogrubieniem

Agora S.A. zastrzega, że opublikowanie tekstu ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r., uwzględniającego zmiany, które weszły w życie 1 stycznia 2016 r. ma charakter wyłącznie informacyjny i nie stanowi źródła prawa. Agora S.A. nie ponosi odpowiedzialności za skutki zastosowania się do tekstu ustawy zamieszczonego w serwisie.

Prawo zamówień publicznych [PDF] Znowelizowana ustawa Pzp 2016 [PDF]

 • Obowiązek podatkowy zamawiającego

  Przetargi krok po kroku
  Agata Smerd
  Wykonawca, składając ofertę, informuje zamawiającego, czy wybór oferty będzie prowadzić do powstania u zamawiającego obowiązku podatkowego, wskazując nazwę towaru lub usługi, których dostawa lub świadczenie będzie prowadzić do jego powstania.
  Podatki
 • Kurs euro do zamówień publicznych

  Zamówienia publiczne
  Marek Okniński
  Nowy Kurs euro stosowany do zamówień publicznych wynosi 4,1749 zł.
  Kurs euro w zamówieniach publicznych
 • Publikacja ogłoszenia o udzielenie zamówienia publicznego

  Przetargi krok po kroku
  Małgorzata Niezgoda-Kamińska
  Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia zamieszcza się niezwłocznie po zawarciu umowy. W przypadku, gdy w danym postępowaniu zawarto więcej niż jedną umowę zasadne jest publikowanie takiego ogłoszenia każdorazowo po zawarciu umowy.
  Publikacja ogłoszenia o zamówienie publiczne
 • Nowe progi stosowania przepisów Pzp

  Zamówienia publiczne
  Marek Okniński
  Od 1 stycznia 2016 roku obowiązuje rozporządzenie określające nowe progi stosowania przepisów Pzp, od których jest uzależniony obowiązek przekazywania ogłoszeń Urzędowi Publikacji Unii Europejskiej.
  Progi unijne