Partnerzy serwisu:
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia zamieszcza się niezwłocznie po zawarciu umowy. W przypadku, gdy w danym postępowaniu zawarto więcej niż jedną umowę zasadne jest publikowanie takiego ogłoszenia każdorazowo po zawarciu umowy.

Pytanie:

Jak ogłosić poprawnie udzielenie zamówienia dla jednego postępowania w trybie przetargu nieograniczonego z podziałem na 9 części gdzie w 1 części termin jest od 01.01.2016 r. do 31.03.2016 r., ale pozostałe części data udzielenia zamówienia tj. data zawarcia umowy jest w każdej części inna? Trzeba za każdym razem w dniu zawarcia umowy ogłaszać na Biuletynie Zamówień Publicznych udzielenie zamówienia z datą tejże umowy? A jak się postępuje jeżeli zamówienia w 1 części zostało unieważnione z powodu braku ofert - dwukrotnie (zamówienie po raz trzeci udzielone zostaje poza Pzp jako tzw. wolny zakup), czy tej części nie ogłasza w ogóle?

Odpowiedź:

Zasadą jest, że ogłoszenie o udzieleniu zamówienia zamieszcza się niezwłocznie po zawarciu umowy. W przypadku, gdy w danym postępowaniu zawarto więcej niż jedną umowę zasadne jest publikowanie takiego ogłoszenia każdorazowo po zawarciu umowy. Nie można jednak automatycznie stawiać zamawiającemu zarzutu naruszenia ustawy Pzp, jeśli ogłoszenie takie zamieści dopiero po zawarciu wszystkich umów objętych jednym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego.

Obowiązek publikacji ogłoszenia

Ustawa Pzp przewiduje, że w przypadku zamówień o wartości mniejszej niż kwoty unijne, zamawiający niezwłocznie po zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego albo umowy ramowej musi zamieścić ogłoszenie o udzieleniu zamówienia w Biuletynie Zamówień Publicznych. Z kolei, jeżeli wartość zamówienia albo umowy ramowej jest równa lub przekracza kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Pzp , niezwłocznie po zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego albo umowy ramowej, konieczne jest przekazanie przez zamawiającego ogłoszenia o udzieleniu zamówienia Urzędowi Publikacji Unii Europejskiej.

 

Prawo zamówień publicznych w pigułce Słownik Pzp

Niezwłoczna publikacja

Przepisy ustawy Pzp nie wyjaśniają pojęcia "niezwłocznie", stąd trudno domniemywać, że ogłoszenie o udzieleniu zamówienia powinno być przez zamawiającego zamieszczone w dniu zawarcia umowy. Sąd Najwyższy - Izba Cywilna w wyroku z 13 grudnia 2006 r. (sygn. akt II CSK 293/06) wskazał, że użytego w art. 455 kc terminu "niezwłocznie" nie należy utożsamiać z terminem natychmiastowym. Termin "niezwłocznie" oznacza termin realny, mający na względzie okoliczności miejsca i czasu, a także regulacje zawarte w art. 354 i art. 355 kc . Zawsze istotne będą zatem okoliczności danego przypadku i obowiązująca zamawiającego podwyższona należyta staranność, określana przy uwzględnieniu zawodowego charakteru tej działalności.

Uwaga!

Zamawiający powinien zamieścić ogłoszenie tak, aby nie uchybić celowi społeczno-gospodarczemu oraz zasadom współżycia społecznego, a jeżeli istnieją w tym zakresie ustalone zwyczaje - także w sposób odpowiadający tym zwyczajom. Warto pamiętać, że ogłoszenie to służy generalnie celom statystycznym.

Ogłoszenia poszczególnych części zamówienia

Należy przyjąć, że w przypadku przeprowadzania postępowań o udzielnie zamówienia publicznego z dopuszczeniem ofert częściowych, zamawiający każdorazowo winien zamieszczać w stosownym publikatorze, ogłoszenie o udzieleniu zamówienia po każdej zawartej umowie.

 

Znajdź przetarg: Oferty przetargów z całego kraju

Podstawa prawna

-art. 95 ustawy z 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (tekst jedn.: Dz.U. z 2015 r. poz. 2164 ) .

 • Nowe progi stosowania przepisów Pzp

  Zamówienia publiczne
  Marek Okniński
  Od 1 stycznia 2016 roku obowiązuje rozporządzenie określające nowe progi stosowania przepisów Pzp, od których jest uzależniony obowiązek przekazywania ogłoszeń Urzędowi Publikacji Unii Europejskiej.
  Progi unijne
 • Zgoda zamawiającego na kopiowanie oferty przetargowej

  Zamówienia publiczne
  Marek Okniński
  Bez zgody zamawiającego wnioskodawca w trakcie wglądu w oferty przetargowe , nie może samodzielnie kopiować lub utrwalać za pomocą urządzeń lub środków technicznych służących utrwalaniu obrazu treści złożonych ofert.
  Kopiowanie oferty przetargowej
 • Kryteria oceny ofert przetargowch

  Przetargi krok po kroku
  Małgorzata Niezgoda-Kamińska
  Zamawiający może zastosować jako jedyne kryterium oceny ofert cenę w przetargu na dostawę nieskomplikowanych materiałów elektrycznych, typowych, charakteryzujących się małym stopniem złożoności, łatwo dających się porównać.
  Kryteria oceny ofert przetargowych
 • Wzór umowy o udzielenie zamówienia publicznego

  Zamówienia publiczne
  Marek Okniński
  Zamawiający ma obowiązek dołączyć do siwz wzór umowy lub istotne postanowienia umowy, które zostaną po rozstrzygnięciu przetargu wprowadzone do umowy zawieranej z wybranym wykonawcą.
  Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego