Partnerzy serwisu:
Bez zgody zamawiającego wnioskodawca w trakcie wglądu w oferty przetargowe , nie może samodzielnie kopiować lub utrwalać za pomocą urządzeń lub środków technicznych służących utrwalaniu obrazu treści złożonych ofert.

Przepisy ustawy Pzp w art. 8 ust. 1 ustanawiają zasadę jawności, która implikuje szeroki dostęp do dokumentacji postępowania o udzielenie zamówienia publicznego , w tym ofert złożonych przez wykonawców .

Wzmocnieniem zasady jawności jest przepis art. 96 ust. 3 Pzp który stanowi, że oferty złożone w postępowaniu o zamówienie publiczne udostępnia się zainteresowanym od ich otwarcia.

Protokół postępowania o zamówienie publiczne

Uwzględniając powyższe należy jednocześnie mieć na uwadze przepisy rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie protokołu postępowania o zamówienie publiczne .*1 Zgodnie z § 5 wskazanego rozporządzenia udostępnienie ofert przetargowych może nastąpić przez wgląd w miejscu wyznaczonym przez zamawiającego, przesłanie kopii pocztą, faksem lub drogą elektroniczną, zgodnie z wyborem wnioskodawcy. Bez zgody zamawiającego wnioskodawca w trakcie wglądu w oferty przetargowe , nie może samodzielnie kopiować lub utrwalać za pomocą urządzeń lub środków technicznych służących utrwalaniu obrazu treści złożonych ofert. Jeżeli przesłanie kopii protokołu lub załączników zgodnie z wyborem wnioskodawcy jest z przyczyn technicznych znacząco utrudnione, w szczególności na ilość żądanych do przesłania dokumentów, zamawiający informuje o tym wnioskodawcę i wskazuje sposób, w jaki mogą być one udostępnione.

Znajdź przetarg: Oferty przetargów z całego kraju

Odmowa przesłania dokumentów

W związku z powyższym w sytuacji gdy zamawiający odmówi przesłania dokumentów pocztą lub za pomocą drogi elektronicznej wykonawca musi dostosować się do wyznaczonej przez zamawiającego daty i miejsca w którym możliwe jest zapoznanie się z treścią złożonych ofert.

Zgodnie z uzasadnieniem zawartym w wyroku KIO z dnia 07 lipca 2015 r. sygn. akt: KIO 1299/15; 1331/15) zamawiający odmawiając przesłania dokumentów nie ma obowiązku podawania przyczyn odmowy.

Obowiązkiem wykonawcy jest w takim przypadku wydelegowanie osoby/osób, która w wyznaczonym przez zamawiającego miejscu będzie wstanie zweryfikować prawidłowość ofert złożonych w danym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego .

Kup tańsze mieszkanie od komornika : Licytacje komornicze z całego kraju

Podstawa prawna

*1 Patrz: Dz. U. z 2010 roku Nr 223 poz. 1458

 • Łączne szacowanie wartości zamówień

  Przetargi krok po kroku
  Marta Mikulska-Nawacka
  W przypadku, gdy zamawiający (jednostki zamawiającego) nie posiadają samodzielności finansowej, wskazanej w art. 32 ust. 5 ustawy Pzp, to wówczas wszelkie zamówienia tożsame czasowo, przedmiotowo i podmiotowo należy sumować łącznie.
  Łączne szacowanie wartości zamówień
 • Kryteria oceny ofert przetargowch

  Przetargi krok po kroku
  Małgorzata Niezgoda-Kamińska
  Zamawiający może zastosować jako jedyne kryterium oceny ofert cenę w przetargu na dostawę nieskomplikowanych materiałów elektrycznych, typowych, charakteryzujących się małym stopniem złożoności, łatwo dających się porównać.
  Kryteria oceny ofert przetargowych
 • Wzór umowy o udzielenie zamówienia publicznego

  Zamówienia publiczne
  Marek Okniński
  Zamawiający ma obowiązek dołączyć do siwz wzór umowy lub istotne postanowienia umowy, które zostaną po rozstrzygnięciu przetargu wprowadzone do umowy zawieranej z wybranym wykonawcą.
  Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego
 • Zmiany w umowie o udzielenie zamówienia publicznego

  Przetargi krok po kroku
  Dominika Perkowska
  Pierwszym i podstawowym kryterium warunkującym możliwość dokonania zmiany umowy w sprawie zamówienia publicznego jest ocena jej charakteru. Ustawodawca jednoznacznie przesądził, że niedopuszczalne jest dokonywanie w umowie zmian o charakterze istotnym.
  Udzielenie informacji o zamówieniu publicznym