Partnerzy serwisu:
W przypadku, gdy zamawiający (jednostki zamawiającego) nie posiadają samodzielności finansowej, wskazanej w art. 32 ust. 5 ustawy Pzp, to wówczas wszelkie zamówienia tożsame czasowo, przedmiotowo i podmiotowo należy sumować łącznie.

Pytanie:

Nasza firma ma jednostki organizacyjne w kilku miastach w Polsce, w różnych województwach, przy czym jednostki te nie spełniają warunku samodzielności finansowej, opisanego w art. 32 ust. 5 ustawy Pzp. Posiadamy umowy na czas nieokreślony z różnymi dostawcami energii. Czy szacując wartość tych usług należy uwzględnić łączną wartość tych usług czy dla każdego punktu odbioru wartość możemy ustalić odrębnie?

Odpowiedź:

Jeżeli zamawiający (jednostki zamawiającego) nie posiadają samodzielności finansowej, wskazanej w art. 32 ust. 5 ustawy Pzp, to wówczas wszelkie zamówienia tożsame czasowo, przedmiotowo i podmiotowo należy sumować łącznie.

Ważne jest rzetelne rozeznanie rynku pod kątem usług przesyłu oraz dostawy energii. Może się bowiem zdarzyć, że w rejonach, gdzie znajdują się dana jednostka nie będzie możliwości, aby teoretycznie ten sam wykonawca kompleksowo zapewnił usługi przesyłu jak i dystrybucji energii. Dlatego też należałoby rozważyć czy zamawiającemu zależy na kompleksowej obsłudze, czy też osobno można mieć świadczoną usługę przesyłową i osobno dostawę energii.

Co do zasady, w omawianej sytuacji, jeżeli świadczenie (przesył + dostawa lub sam przesył lub sama dostawa - w zależności od decyzji zamawiającego) jest możliwe do zrealizowania przez potencjalnie tego samego wykonawcę, wówczas należy traktować wszystkie takie zamówienia jako tożsame i należy je sumować. Natomiast gdyby okazało się, że świadczenie nie jest możliwe przez potencjalnie tego samego wykonawcę, to takie zamówienia traktuje się jako osobne i np. potraktują Państwo jako osobne zamówienia zamówienie dla jednego województwa (lub miasta) i osobno dla drugiego. Znajdź przetarg: Oferty przetargów z całego kraju

Odrębne zamówienia

Powyższe metody sumowania zamówień nie wynikają z przepisów ustawy Pzp lecz z opinii prawnych UZP dotyczących szacowania zamówień, jak np. z opinii UZP pt.: "Szacowanie wartości i udzielanie zamówień, w tym zamówień objętych projektem współfinansowanym ze środków Unii Europejskiej", w której wskazano - cyt: "Innymi słowy konieczne jest ustalenie czy dany rodzaj zamówienia mógł być wykonany w tym samym czasie, przez tego samego wykonawcę. Z odrębnymi zamówieniami będziemy mieli do czynienia w sytuacji, gdy przedmiot zamówienia ma inne przeznaczenie lub nie jest możliwym jego nabycie u tego samego wykonawcy (np. zakup mebli i sprzętu komputerowego). W przeciwnym wypadku, tzn. gdy udzielane zamówienia mają to samo przeznaczenie oraz dodatkowo istnieje możliwość ich uzyskania u jednego wykonawcy należy uznać, iż mamy do czynienia z jednym zamówieniem". Kup tańsze mieszkanie od komornika : Licytacje komornicze z całego kraju

Podstawa prawna

art. 32 ust. 2, art. 35 ust. 5 ustawy z 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (tekst jedn.: Dz. U. z 2013 r. poz. 907 ze zm.).

 • Kryteria oceny ofert przetargowch

  Przetargi krok po kroku
  Małgorzata Niezgoda-Kamińska
  Zamawiający może zastosować jako jedyne kryterium oceny ofert cenę w przetargu na dostawę nieskomplikowanych materiałów elektrycznych, typowych, charakteryzujących się małym stopniem złożoności, łatwo dających się porównać.
  Kryteria oceny ofert przetargowych
 • Wzór umowy o udzielenie zamówienia publicznego

  Zamówienia publiczne
  Marek Okniński
  Zamawiający ma obowiązek dołączyć do siwz wzór umowy lub istotne postanowienia umowy, które zostaną po rozstrzygnięciu przetargu wprowadzone do umowy zawieranej z wybranym wykonawcą.
  Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego
 • Zmiany w umowie o udzielenie zamówienia publicznego

  Przetargi krok po kroku
  Dominika Perkowska
  Pierwszym i podstawowym kryterium warunkującym możliwość dokonania zmiany umowy w sprawie zamówienia publicznego jest ocena jej charakteru. Ustawodawca jednoznacznie przesądził, że niedopuszczalne jest dokonywanie w umowie zmian o charakterze istotnym.
  Udzielenie informacji o zamówieniu publicznym
 • Oczywista omyłka rachunkowa

  Przetargi krok po kroku
  Renata Dzikowska
  Zgodnie z przepisami ustawy Pzp zamawiający ma obowiązek poprawić w ofercie oczywiste omyłki rachunkowe i uwzględnić konsekwencje rachunkowe dokonanych poprawek.
  Omyłka w ofercie przetargowej