Partnerzy serwisu:
Pierwszym i podstawowym kryterium warunkującym możliwość dokonania zmiany umowy w sprawie zamówienia publicznego jest ocena jej charakteru. Ustawodawca jednoznacznie przesądził, że niedopuszczalne jest dokonywanie w umowie zmian o charakterze istotnym.

Pytanie:

W postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego powyżej progów unijnych jeden z wykonawców wniósł odwołanie do KIO na wybór oferty. Ponieważ procedura przedłuży się, po zawarciu umowy nie będzie możliwe zrealizowanie etapu I w podanym w siwz i wzorze umowy (załącznik do siwz) terminie. Zmiany terminów realizacji etapów poszczególnych zadań nie zostały również przewidziane w siwz i wzorze umowy. Jak powinien w takim przypadku postąpić zamawiający ?

Odpowiedź:

Zmiana umowy w zakresie przedłużenia terminu realizacji jest istotną zmianą w stosunku do treści ofert. Należy pamiętać, iż w obowiązującym stanie prawnym dopuszczalne są jedynie nieistotne zmiany umowy , rozumiane w ten sposób, że wiedza o ich wprowadzeniu do umowy na etapie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego nie wpłynęłaby na krąg podmiotów ubiegających się o zamówienie, ani na wynik postępowania. Zmiany istotne są dopuszczalne jedynie w przypadku, jeżeli zamawiający przewidzi taką możliwość w siwz lub ogłoszeniu o zamówieniu oraz określi warunki jej dokonania

Zgodnie z treścią art. 144 ust. 1 ustawy Pzp zakazane jest wprowadzanie istotnych zmian postanowień zawartej umowy o udzielenie zamówienia publicznego w stosunku do treści oferty, na postawie której dokonano wyboru wykonawcy, chyba że zamawiający przewidział możliwość dokonania takiej zmiany w ogłoszeniu o zamówieniu lub w siwz oraz określił warunki takiej zmiany. Jak więc widać na gruncie ustawy Pzp zmiana zawartej umowy jest co do zasady niedozwolona. Powyższy zakaz wprowadzania zmian ma być gwarancją przejrzystości postępowania oraz równego i uczciwego traktowania wykonawców, a więc zachowania zasad m.in. określonych w art. 7 ustawy. Znajdź przetarg: Oferty przetargów z całego kraju

Zasada uczciwej konkurencji

Ponieważ istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy muszą na mocy art. 36 ust. 1 pkt 16) ustawy Pzp stanowić jeden z elementów siwz należy przyjąć, iż stanowią one istotny czynnik wpływający na decyzję wykonawcy o wzięciu udziału w postępowaniu oraz na dokonaną przez niego wycenę prac. Skoro zatem zamawiający wymaga od wykonawcy, aby zawarł z nim umowę w sprawie zamówienia publicznego na wskazanych w siwz warunkach, nie może później swobodnie dokonywać jej modyfikacji na etapie realizacji zamówienia. Takie bowiem działanie mogłoby naruszać jedną z naczelnych zasad - zasadę uczciwej konkurencji. Ponieważ jednak całkowity zakaz zmian umowy w wielu przypadkach mógłby uniemożliwić lub znacznie utrudnić jej realizację, ustawodawca przewidział również pewne wyjątki od zasady niezmienności umowy w sprawie zamówienia publicznego.

Zmiana w umowie

Pierwszym i podstawowym kryterium warunkującym możliwość dokonania zmiany umowy w sprawie zamówienia publicznego jest ocena jej charakteru. Ustawodawca bowiem jednoznacznie przesądził, że niedopuszczalne jest dokonywanie w umowie zmian o charakterze istotnym. Ustawa Pzp nie definiuje pojęcia "zmiany istotnej". Z powyższego względu przy interpretacji tego pojęcia najlepiej posiłkować się orzecznictwem Trybunału Sprawiedliwości UE, który wielokrotnie zajmował stanowisko w kwestii istotności zmian umowy sprawie zamówienia publicznego. ()

Opinia Prezesa UZP

W kwestii istotności zmian umowy stanowisko zajął również Prezes UZP w opinii prawnej pn. "Zmiana umowy w sprawie zamówienia publicznego w związku z ustawową zmianą stawki podatku VAT", zamieszczonej na stronie internetowej www.uzp.gov.pl . Zgodnie z treścią opinii, ocenę istotności zmian należy rozpocząć od porównania treści umowy z treścią oferty złożonej przez wykonawcę. Jeżeli wprowadzenie zmiany spowoduje, że zobowiązanie wykonawcy będzie w stopniu znaczącym odbiegać od zobowiązania zawartego w złożonej przez niego w ofercie to taka zmiana jest zmianą istotną i jako taka jest niedozwolona. () Kup tańsze mieszkanie od komornika : Licytacje komornicze z całego kraju

Podstawa prawna

art. 34, art. 69-73, art. 67 ust. 1 pkt 4) ustawy z 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 907 ze zm.).

 • Łączne szacowanie wartości zamówień

  Przetargi krok po kroku
  Marta Mikulska-Nawacka
  W przypadku, gdy zamawiający (jednostki zamawiającego) nie posiadają samodzielności finansowej, wskazanej w art. 32 ust. 5 ustawy Pzp, to wówczas wszelkie zamówienia tożsame czasowo, przedmiotowo i podmiotowo należy sumować łącznie.
  Łączne szacowanie wartości zamówień
 • Wzór umowy o udzielenie zamówienia publicznego

  Zamówienia publiczne
  Marek Okniński
  Zamawiający ma obowiązek dołączyć do siwz wzór umowy lub istotne postanowienia umowy, które zostaną po rozstrzygnięciu przetargu wprowadzone do umowy zawieranej z wybranym wykonawcą.
  Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego
 • Kryteria oceny ofert przetargowch

  Przetargi krok po kroku
  Małgorzata Niezgoda-Kamińska
  Zamawiający może zastosować jako jedyne kryterium oceny ofert cenę w przetargu na dostawę nieskomplikowanych materiałów elektrycznych, typowych, charakteryzujących się małym stopniem złożoności, łatwo dających się porównać.
  Kryteria oceny ofert przetargowych
 • Oczywista omyłka rachunkowa

  Przetargi krok po kroku
  Renata Dzikowska
  Zgodnie z przepisami ustawy Pzp zamawiający ma obowiązek poprawić w ofercie oczywiste omyłki rachunkowe i uwzględnić konsekwencje rachunkowe dokonanych poprawek.
  Omyłka w ofercie przetargowej