Partnerzy serwisu:
Zamawiający może zastosować jako jedyne kryterium oceny ofert cenę w przetargu na dostawę nieskomplikowanych materiałów elektrycznych, typowych, charakteryzujących się małym stopniem złożoności, łatwo dających się porównać.

Pytanie:

Czy w przetargu nieograniczonym na sukcesywny zakup wraz z dostawą materiałów elektrycznych mogę zastosować tylko jedno kryterium oceny ofert - cenę i na narażę się na naruszenie ustawy Pzp oraz ustawy o naruszeniu dyscypliny finansów publicznych?

Odpowiedź:

Zamawiający może zastosować jako jedyne kryterium oceny ofert cenę w przetargu na dostawę nieskomplikowanych materiałów elektrycznych, typowych, charakteryzujących się małym stopniem złożoności, łatwo dających się porównać. Ponadto, aby skorzystać z możliwości zastosowania ceny jako jedynego kryterium, artykuły te powinny być łatwe do zdobycia, szeroko oferowane przez rynek, zaspokajające potrzeby wszystkich kategorii odbiorców publicznych i prywatnych, oferowane zarówno na rynku lokalnym, jak i krajowym. Wówczas trudno postawić zamawiającemu skuteczny zarzut.

Ustawa Pzp wskazuje, że kryterium ceny może być zastosowane jako jedyne kryterium oceny ofert, pod warunkiem, że przedmiot zamówienia jest powszechnie dostępny i ma ustalone standardy jakościowe. Wobec braku definicji ustawowej terminu ustalonych standardów jakościowych oraz powszechnego dostępu, warto oprzeć się na orzecznictwie.

Drobne, bieżące zakupy

Zgodnie ze stanowiskiem UZP zawartym w uchwale KIO z 28 sierpnia 2013 r. (sygn. akt KIO/KD 77/13) pojęcie "ustalone standardy jakościowe" należy rozumieć jako typy lub gatunki dostaw dokładnie określone, znormalizowane, odpowiadające przeciętnym, standardowym, a nie specyficznym wymaganiom (normom), niewymagające indywidualnego podejścia. Przez "ustalone standardy jakościowe" pojmowane jako "przeciętne typy, wzorce, rodzaje (gatunki), wyroby odpowiadające przeciętnym wymaganiom" należy rozumieć zatem zarówno standardy wynikające z przyjętych dla danych produktów norm określonych przepisami prawa przedmiotu świadczenia, jak i wymagań przyjętych jako normy w powszechnym odbiorze konsumenckim, niezależnie od faktu kto będzie ich wykonawcą. Zdaniem KIO wielość parametrów technicznych wyklucza rzeczy z kategorii dostaw o ustalonych standardach jakościowych - nie są one ze sobą idealnie porównywalne przy pomocy jedynie kryterium ceny. Ponadto wskazano, że ustawodawca dopuszczając zastosowanie trybu zapytania o cenę w istocie pod pojęciem "zamówień powszechnie dostępnych o ustalonych standardach jakościowych" rozumiał zamówienia zaliczane do drobnych zamówień, tzw. zamówień obrotu zaopatrzeniowego, obejmującego bieżące zakupy towarów (służących zapewnieniu realizacji bieżących potrzeb). Uznać należy, że wywody te, dotyczące możliwości stosowania w trybu zapytania o cenę, można stosować do kryterium ceny 100 %.

 

Znajdź przetarg: Oferty przetargów z całego kraju

Gotowe, nieskomplikowane wyroby

Z kolei powszechna dostępność zdaniem KIO wyrażonej w uchwale z 28 września 2011 r. KIO/KD 74/11, oznacza, że każdy potencjalnie zainteresowany pozyskaniem danej usługi będzie mógł ją bez problemu uzyskać.

W konsekwencji uznać należy, że kryterium ceny można zastosować jako jedyne kryterium w odniesieniu do gotowych, nieskomplikowanych wyrobów elektrycznych, dla których standardy są powszechnie znane i nie są wygórowane.

 

Kup tańsze mieszkanie od komornika: Licytacje komornicze z całego kraju

Podstawa prawna

art. 91 ustawy z 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (tekst jedn.: Dz.U. z 2013 r. poz. 907 ze zm.).

 • Łączne szacowanie wartości zamówień

  Przetargi krok po kroku
  Marta Mikulska-Nawacka
  W przypadku, gdy zamawiający (jednostki zamawiającego) nie posiadają samodzielności finansowej, wskazanej w art. 32 ust. 5 ustawy Pzp, to wówczas wszelkie zamówienia tożsame czasowo, przedmiotowo i podmiotowo należy sumować łącznie.
  Łączne szacowanie wartości zamówień
 • Wzór umowy o udzielenie zamówienia publicznego

  Zamówienia publiczne
  Marek Okniński
  Zamawiający ma obowiązek dołączyć do siwz wzór umowy lub istotne postanowienia umowy, które zostaną po rozstrzygnięciu przetargu wprowadzone do umowy zawieranej z wybranym wykonawcą.
  Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego
 • Zmiany w umowie o udzielenie zamówienia publicznego

  Przetargi krok po kroku
  Dominika Perkowska
  Pierwszym i podstawowym kryterium warunkującym możliwość dokonania zmiany umowy w sprawie zamówienia publicznego jest ocena jej charakteru. Ustawodawca jednoznacznie przesądził, że niedopuszczalne jest dokonywanie w umowie zmian o charakterze istotnym.
  Udzielenie informacji o zamówieniu publicznym
 • Oczywista omyłka rachunkowa

  Przetargi krok po kroku
  Renata Dzikowska
  Zgodnie z przepisami ustawy Pzp zamawiający ma obowiązek poprawić w ofercie oczywiste omyłki rachunkowe i uwzględnić konsekwencje rachunkowe dokonanych poprawek.
  Omyłka w ofercie przetargowej