Partnerzy serwisu:
Zgodnie z przepisami ustawy Pzp zamawiający ma obowiązek poprawić w ofercie oczywiste omyłki rachunkowe i uwzględnić konsekwencje rachunkowe dokonanych poprawek.

Pytanie:

Wykonawca wpisał w formularzu cenowym:

400,00 zł za roboczogodzinę x 700 roboczogodzin (roboczogodziny podał zamawiający) = 32.200, 00 zł.

Po złożeniu wyjaśnień stwierdził, że się pomylił i powinno być:

46,00 zł za roboczogodzinę x 700 roboczogodzin = 32.200,00 zł.

Cena oferty w zakresie roboczogodzin - 32.200,00 zł nie ulega zmianie. Cena za roboczogodzinę jest podstawą do dalszych rozliczeń. Czy jest to błąd w obliczeniu ceny ?

Odpowiedź:

W mojej ocenie w opisanej sytuacji mamy do czynienia z oczywistą omyłką rachunkową.

Zgodnie z dyspozycją art. 87 ust. 2 pkt 2 ustawy Pzp zamawiający ma obowiązek poprawić w ofercie oczywiste omyłki rachunkowe i uwzględnić konsekwencje rachunkowe dokonanych poprawek, tj. w niniejszym przypadku dokonać poprawy 32.200, 00 zł na 280.000,00 zł (prawidłowy wynik mnożenia 400,00 zł za roboczogodzinę x 700 roboczogodzin).

 

Znajdź przetarg: Oferty przetargów z całego kraju

Podstawa prawna

art. 87 ust. 2 pkt 2 ustawy z 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (tekst jedn.: Dz. U. z 2013 r. poz. 907 ze zm.).

 • Łączne szacowanie wartości zamówień

  Przetargi krok po kroku
  Marta Mikulska-Nawacka
  W przypadku, gdy zamawiający (jednostki zamawiającego) nie posiadają samodzielności finansowej, wskazanej w art. 32 ust. 5 ustawy Pzp, to wówczas wszelkie zamówienia tożsame czasowo, przedmiotowo i podmiotowo należy sumować łącznie.
  Łączne szacowanie wartości zamówień
 • Wzór umowy o udzielenie zamówienia publicznego

  Zamówienia publiczne
  Marek Okniński
  Zamawiający ma obowiązek dołączyć do siwz wzór umowy lub istotne postanowienia umowy, które zostaną po rozstrzygnięciu przetargu wprowadzone do umowy zawieranej z wybranym wykonawcą.
  Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego
 • Kryteria oceny ofert przetargowch

  Przetargi krok po kroku
  Małgorzata Niezgoda-Kamińska
  Zamawiający może zastosować jako jedyne kryterium oceny ofert cenę w przetargu na dostawę nieskomplikowanych materiałów elektrycznych, typowych, charakteryzujących się małym stopniem złożoności, łatwo dających się porównać.
  Kryteria oceny ofert przetargowych
 • Częściowa zmiana oferty

  Zamówienia publiczne
  Marek Okniński
  W przetargu o wartości mniejszej niż tzw. progi unijne określone w przepisach ustawy Pzp, zamawiający niezwłocznie zwraca ofertę, która została złożona po terminie.
  Dokumenty przetargowe