Partnerzy serwisu:
W przetargu o wartości mniejszej niż tzw. progi unijne określone w przepisach ustawy Pzp, zamawiający niezwłocznie zwraca ofertę, która została złożona po terminie.

Zgodnie z przepisami ustawy Pzp wykonawca może, przed upływem terminu do składania ofert, zmienić lub wycofać uprzednio złożoną ofertę przetargową 1 . W postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego o wartości mniejszej niż tzw. progi unijne 2 określone w przepisach ustawy Pzp, zamawiający niezwłocznie zwraca ofertę, która została złożona po terminie. W postępowaniu o udzielenie zamówienia o wartości równej lub przekraczającej tzw. progi unijne, zamawiający niezwłocznie zawiadamia wykonawcę o złożeniu oferty po terminie oraz zwraca ofertę po upływie terminu do wniesienia odwołania.

 

Znajdź przetarg: Oferty przetargów z całego kraju

W związku z powyższym za pozbawione podstaw prawnych przyjąć należy zapisy zamieszczane przez zamawiających w treści siwz na podstawie których wprowadzane jest zastrzeżenie, że oferta pierwotna w przypadku złożenia oferty zamiennej nie będzie otwierana.

Powyższy zapis nakłada na wykonawcę konieczność złożenia całej nowej oferty w przypadku zamiaru dokonania zmiany przykładowo tylko jednego z dokumentów wchodzących w skład oferty przetargowej.

 

Kup tańsze mieszkanie od komornika: Licytacje komornicze z całego kraju

Zmiana oferty

Tymczasem możliwość częściowej zmiany złożonej oferty została potwierdzona w wyroku Sądu Okręgowego w Katowicach z 17 kwietnia 2012 r., sygn. akt XIX Ga 160/12 gdzie stwierdza się, iż: "Brak jest ( ) podstaw do podzielenia zarzutu skarżącego, że dokonując zmiany złożonej oferty wykonawca ma równocześnie żądać zwrotu uprzednio złożonej. Prawidłowo Izba ustaliła, że w niniejszej sprawie wykonawca złożył ofertę, którą w terminie określonym w art. 84 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych zmienił w ten sposób, że w kopercie z adnotacją zmiana złożył zmieniony formularz oferty. Skoro wykonawca pozostaje prawnym dysponentem oferty to może ją wedle własnego uznania zmieniać, oczywiście w terminie określonym w art.84 ust.1 ustawy Prawo zamówień publicznych".

 • Wzór umowy o udzielenie zamówienia publicznego

  Zamówienia publiczne
  Marek Okniński
  Zamawiający ma obowiązek dołączyć do siwz wzór umowy lub istotne postanowienia umowy, które zostaną po rozstrzygnięciu przetargu wprowadzone do umowy zawieranej z wybranym wykonawcą.
  Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego
 • Łączne szacowanie wartości zamówień

  Przetargi krok po kroku
  Marta Mikulska-Nawacka
  W przypadku, gdy zamawiający (jednostki zamawiającego) nie posiadają samodzielności finansowej, wskazanej w art. 32 ust. 5 ustawy Pzp, to wówczas wszelkie zamówienia tożsame czasowo, przedmiotowo i podmiotowo należy sumować łącznie.
  Łączne szacowanie wartości zamówień
 • Zwrot wadium po zakończonym przetargu

  Przetargi krok po kroku
  Alicja Biegańska
  Zamawiający zatrzyma wadium z odsetkami, jeżeli wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3, nie złożył dokumentów lub oświadczeń, o których mowa w art. 25 ust. 1, lub pełnomocnictw, chyba że udowodni, że wynika to z przyczyn nieleżących po jego stronie.
  Zwrot wadium
 • Przetarg - warunki udziału

  Przetargi krok po kroku
  Agat Hryc-Ląd
  W postępowaniu o zamówienie, w którym dopuszczono składanie ofert częściowych zamawiający powinien zawrzeć informacje o sposobie wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu.
  Warunki udziału w przetargu