Partnerzy serwisu:
Zamawiający zatrzyma wadium z odsetkami, jeżeli wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3, nie złożył dokumentów lub oświadczeń, o których mowa w art. 25 ust. 1, lub pełnomocnictw, chyba że udowodni, że wynika to z przyczyn nieleżących po jego stronie.

Pytanie:

Mamy podejrzenia, że wykonawca złożył nieprawdziwe informacje. Chcemy go wykluczyć z postępowania o zamówienie publiczne. W przypadku, gdy gmina nie podpisze umowy z tym wykonawcą, to co z wpłaconym wadium ?

Odpowiedź:

W przedmiotowej sprawie zamawiający powinien zwrócić wadium wykonawcy.

Przesłanki zatrzymania wadium określone w art. 46 ust. 4a i 5 ustawy Pzp nie dają podstaw do zatrzymania wadium w przypadku wykluczenia wykonawcy z postępowania na podstawie art. 24 ust. 2 pkt 3, tj. na skutek złożenia nieprawdziwych informacji mających wpływ lub mogących mieć wpływ na wynik prowadzonego postępowania.

Zgodnie z dyspozycją zawartą w art. 46 ust. 4a - cyt.: " Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3, nie złożył dokumentów lub oświadczeń, o których mowa w art. 25 ust. 1, lub pełnomocnictw, chyba że udowodni, że wynika to z przyczyn nieleżących po jego stronie".

Przepis niniejszy nie znajdzie zastosowania w przedmiotowej sprawie, albowiem dokument zawierający nieprawdziwe informacje nie podlega uzupełnieniu w trybie art. 26 ust. 3 ustawy Pzp.

Kup tańsze mieszkanie od komornika: Licytacje komornicze z całego kraju

Podstawa prawna

art. 46 ust. 4a i 5 ustawy z 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (t. j. - Dz. U. z 2013 r. poz. 907 ze zm.).

 • Wzór umowy o udzielenie zamówienia publicznego

  Zamówienia publiczne
  Marek Okniński
  Zamawiający ma obowiązek dołączyć do siwz wzór umowy lub istotne postanowienia umowy, które zostaną po rozstrzygnięciu przetargu wprowadzone do umowy zawieranej z wybranym wykonawcą.
  Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego
 • Przetarg - warunki udziału

  Przetargi krok po kroku
  Agat Hryc-Ląd
  W postępowaniu o zamówienie, w którym dopuszczono składanie ofert częściowych zamawiający powinien zawrzeć informacje o sposobie wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu.
  Warunki udziału w przetargu
 • Zabezpieczenie należytego wykonania umowy

  Zamówienia publiczne
  Marek Okniński
  Zabezpieczenie należytego wykonania umowy służy pokryciu roszczeń z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy.
 • Siwz - numer rachunku bankowego

  Przetargi krok po kroku
  Marta Mikulska-Nawacka
  Zarówno wadium jak i zabezpieczenie wnoszone w pieniądzu, należy wpłacać przelewem bankowym na rachunek bankowy wskazany przez zamawiającego. Co do zasady więc, numer rachunku powinien zostać wskazany w siwz.
  Numer rachunku bankowego w siwz