Partnerzy serwisu:
Zarówno wadium jak i zabezpieczenie wnoszone w pieniądzu, należy wpłacać przelewem bankowym na rachunek bankowy wskazany przez zamawiającego. Co do zasady więc, numer rachunku powinien zostać wskazany w siwz.

Pytanie:

W siwz zawieramy zapisy w jakiej formie wykonawca może wnieść zabezpieczenie należytego wykonania umowy, jednak w kilku naszych siwz zauważyliśmy, że nie wpisaliśmy nr konta na jakie należy je wnieść. Przeważnie zawsze wybrany wykonawca (jeżeli wnosił w pieniądzu) dzwonił i upewniał się na jakie konto (czy też na to samo na jakie wpłacano wadium ), czy na inne ma wpłacić zabezpieczenie. W związku z tym, czy brak w siwz podania nr. konta do zabezpieczenia należy uznać za jakikolwiek błąd, czy też uchybienie formalne, czy też nie ma to większego znaczenia, a kontrola nie powinna nam nic zarzucić? Znajdź przetarg: Oferty przetargów z całego kraju

Odpowiedź:

W ocenie autora, w opisanym stanie faktycznym brak wskazania numeru konta w siwz, na który należy wpłacić zabezpieczenie należytego wykonania umowy nie ma większego znaczenia i kontrola nie powinna czynić żadnych zarzutów.

Zgodnie z art. 36 ust. 1 pkt 8 ustawy Pzp, zamawiający ma obowiązek wskazać w siwz wymagania dotyczące wadium oraz, w myśl art. 36 ust. 1 pkt 15 ustawy Pzp , wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy . Zarówno wadium jak i zabezpieczenie wnoszone w pieniądzu, należy wpłacać przelewem bankowym na rachunek bankowy wskazany przez zamawiającego. Co do zasady więc, rachunek ten powinien zostać wskazany w siwz . Kup tańsze mieszkanie od komornika : Licytacje komornicze z całego kraju

Podstawa prawna

art. 36 ust. 1 pkt 8, art. 36 ust. 1 pkt 15, art. 45 ust. 7, art. 148 ust. 3 ustawy z 29 stycznia 20014 roku Prawo Zamówień Publicznych (t.j Dz. U. z 2013 r. poz. 907 ze zm.).

 • Łączne szacowanie wartości zamówień

  Przetargi krok po kroku
  Marta Mikulska-Nawacka
  Jeżeli zamawiający ma wiedzę o tym, że w następnym roku umowa na obsługę będzie prowadzona na takich samych zasadach jak obecnie, to obydwa postępowania wymagają zsumowania w celu oszacowania wartości zamówienia, czyli należy je traktować łącznie.
  Szacowanie wartości zamówienia
 • Zmowa przetargowa

  Zamówienia publiczne
  Marek Okniński
  Przez pojęcia ?zmowa przetargowa? należy rozumieć porozumienie przedsiębiorców prowadzące do rezygnacji jej uczestników z konkurowania między sobą na rzecz współpracy przy składaniu ofert.
  Zmowa przetargowa
 • Dostęp wykonawców do siwz

  Przetargi krok po kroku
  Alicja Biegańska
  Zamawiający zobligowany jest do zamieszczenia ogłoszenia o zamówieniu w Biuletynie Zamówień Publicznych albo publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej do upływu terminu składania ofert.
  Dostęp wykonawcy do siwz
 • Udział wykonawcy w realizacji zamówienia

  Zamówienia publiczne
  Mariola Kubicka
  Wykonawca, który chce polegać na wiedzy i doświadczeniu innych podmiotów, jest zobowiązany udowodnić zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia.
  Realizacja zamówienia