Partnerzy serwisu:
Wykonawca, który chce polegać na wiedzy i doświadczeniu innych podmiotów, jest zobowiązany udowodnić zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia.

Pytanie:

Jak sprawdzić na etapie realizacji zamówienia, czy podmiot trzeci uczestniczy w jego realizacji? Wykonawca dołączył do oferty zobowiązanie podmiotu trzeciego do udziału w realizacji zamówienia poprzez wykonanie części robót budowlanych polegających na ustawieniu oznakowania pionowego dróg. Na placu budowy okazuje się, że wszystkie roboty wykonuje wykonawca , który złożył ofertę, a ten podmiot trzeci jest jedynie dostawcą materiałów (znaków drogowych), nie wykonał natomiast żadnych robót. Zaznaczam, że powołanie się przez wykonawcę na doświadczenie tego podmiotu trzeciego umożliwiło oferentowi "wygranie" przetargu. W specyfikacji mieliśmy następujący zapis: "Powołanie się przez wykonawcę na wiedzę i doświadczenie innego podmiotu dopuszczalne jest wyłącznie w sytuacji, gdy ten podmiot będzie uczestniczył w wykonaniu zamówienia co najmniej w zakresie wykonania robót jakimi potwierdził spełnienie opisanego w pkt. 6.1.1 warunku". Warunek ów brzmiał: Wykonawca musi wykazać, że wykonał w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie co najmniej 2 (dwie) roboty budowlane, o wartości minimum 100.000 zł brutto każda, polegające na wykonaniu lub wymianie oznakowania pionowego dróg. Ponadto, czy z uwagi na ww. zapisy siwz i w sytuacji, gdy wykonawca wykazał się wykonaniem jednego z ww. zamówień, a w odniesieniu do drugiego podparł się doświadczeniem podmiotu trzeciego, to mam wymagać od podmiotu trzeciego, aby ten wykonał roboty budowlane o wartości minimum 100.000 zł?

Kup tańsze mieszkanie od komornika : Licytacje komornicze z całej Polski

Odpowiedź:

Jeżeli oferta wykonawcy stanowi załącznik do umowy, a wykonawca dołączył do oferty zobowiązanie innego podmiotu do udziału w realizacji zamówienia , poprzez wykonanie części robót budowlanych, polegających na ustawieniu oznakowania pionowego dróg, to na tej podstawie zamawiający ma prawo egzekwować od wykonawcy wykonywanie tych prac przez wskazany podmiot. Niezasadne byłoby natomiast żądanie od wykonawcy, aby inny podmiot wykonał roboty o wartości co najmniej 100.000 zł, jeżeli wartość zadeklarowanych w zobowiązaniu prac jest mniejsza niż 100.000 zł.

Treść art. 26 ust. 2 b ustawy Pzp wskazuje, że wykonawca, który chce polegać na wiedzy i doświadczeniu innych podmiotów, jest zobowiązany udowodnić zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia. W szczególności musi przedstawić w ofercie pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonaniu zamówienia.

Znajdź przetarg: Oferty przetargów z całego kraju

Podstawa prawna

art. 26 ust. 2b ustawy z 29 stycznia 2004 r. Pzp (tekst jedn.: Dz. U. z 2013 r. poz. 907 ze zm.),

§ 6 pkt 2d rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z 19 lutego 2013 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy, oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane (Dz. U. z 2013 r., poz. 231).

 • Kryteria oceny ofert przetargowych

  Zamówienia publiczne
  Marek Okniński
  Zamawiający udzielając zamówienia, którego przedmiot jest powszechnie dostępny i ma ustalone standardy jakościowe, stosując wyłącznie kryterium ceny muszą przy sporządzaniu opisu przedmiotu zamówienia uwzględnić aspekty wpływające na koszty związane z eksploatacją przedmiotu zamówienia.
  Oferta przetargowa
 • Szacowanie wartości zamówienia

  Przetargi krok po kroku
  Daniel Szczęsny
  Przy szacowaniu wartości zamówienia znaczenia mają: charakter przedmiotu zamówienia, a w dalszej kolejności okres, w jakim udziela się zamówienia oraz osoba wykonawcy, który ma realizować zamówienie.
  Szacowanie wartości zamówienia
 • Przetarg - wybór najkorzystniejszej oferty

  Vademecum
  Agata Smerd
  Zgodnie z art. 91 ustawy Pzp zamawiający wybiera ofertę najkorzystniejszą na podstawie kryteriów oceny ofert, którymi są cena albo cena i inne kryteria odnoszące się do przedmiotu zamówienia.
  Wybór najkorzystniejszej oferty w przetargu
 • Nowa ustawa Pzp już wkrótce!

  Zamówienia publiczne
  Marek Okniński
  W dniu 27 października 2015 roku Rada Ministrów przyjęła opracowany przez UZP projekt nowej ustawy Pzp. Przyjęty tekst ustawy nie jest jednak kolejną nowelizacją obowiązujących przepisów a stanowi próbę budowy nowego, kompleksowego systemu zamówień publicznych.
  Ustawia Pzp - protokół postępowania