Partnerzy serwisu:
Przy szacowaniu wartości zamówienia znaczenia mają: charakter przedmiotu zamówienia, a w dalszej kolejności okres, w jakim udziela się zamówienia oraz osoba wykonawcy, który ma realizować zamówienie.

Pytanie:

Z planu zamówień publicznych na roboty budowlane na rok 2015 nie zostały jeszcze zrealizowane wszystkie pozycje (remont dźwigu-windy, modernizacja magazynu w odrębnej od siedziby zamawiającego lokalizacji). Ich łączna wartość przekracza kwotę 30.000 euro. Dodatkowo planujemy jeszcze inne nieprzewidziane wcześniej zamówienie - remont tarasu za kwotę ok. 80.000 zł.

W chwili obecnej wyniknęła możliwość (dostaliśmy pieniądze) i jest potrzeba udzielenia zamówienia uzupełniającego zamówienie, z uwagi na wartość poniżej 30.000 euro, przeprowadzić w procedurze wewnętrznej bez stosowania przepisów ustawy Pzp ? Proszę o szczegółową wskazówkę, jak postąpić w takiej sytuacji.

Odpowiedź:

Jeśli zamawiający w tym momencie ma do przeprowadzenia kilka zamówień na roboty budowlane na tym samym obiekcie, powinien oszacować ich wartość razem.

Najważniejsze znaczenia przy szacowaniu wartości zamówienia ma znaczenie charakter przedmiotu zamówienia, a w dalszej kolejności okres, w jakim udziela się zamówienia oraz osoba wykonawcy , który ma realizować zamówienia. Łącznemu szacowaniu podlegać będą, zatem te zamówienia, które są tego samego rodzaju lub są podobne, które mają takie samo przeznaczenie (tożsamość przedmiotowa - w przypadku robót budowlanych , to czy dane roboty budowlane można zaliczyć do jednego obiektu budowlanego, czy mamy do czynienia z sytuacją, że roboty budowlane stanowią odrębne obiekty budowlane), które mogą być teoretycznie zrealizowane przez tych samych wykonawców (tożsamość podmiotowa) i które są przewidywalne do zrealizowania w określonym czasie (tożsamość czasowa). Jeśli, któraś z tych przesłanek nie jest spełniona, mamy do czynienie z odrębnymi zamówieniami, których wartość się nie łączy.

Podobne zamówienia

W opisanym przypadku, jeśli te zamówienia są podobne, wykonują je typowi wykonawcy robót budowlanych i dotyczą tego samego obiektu budowlanego, i planujesz je udzielić w najbliższej perspektywie czasowej, ww. przesłanki łącznego szacowania wartości zamówienia są spełnione i powinno się wartość tych robót oszacować łącznie. Nie ma znaczenia, źródło finansowania tych zamówień.

Podstawa prawna:

art. 2 pkt 8 , art. 32-33 ustawy z 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (tekst jedn.: Dz.U. z 2013 r. poz. 907 ze zm.) .

 • Nowa ustawa Pzp już wkrótce!

  Zamówienia publiczne
  Marek Okniński
  W dniu 27 października 2015 roku Rada Ministrów przyjęła opracowany przez UZP projekt nowej ustawy Pzp. Przyjęty tekst ustawy nie jest jednak kolejną nowelizacją obowiązujących przepisów a stanowi próbę budowy nowego, kompleksowego systemu zamówień publicznych.
  Ustawia Pzp - protokół postępowania
 • Kary umowne w przetargach

  Przetargi krok po kroku
  Małgorzata Niezgoda-Kamińska
  Karę pieniężną wymierzana jest w wysokości od 0,25 do trzykrotności miesięcznego wynagrodzenia osoby odpowiedzialnej za naruszenie dyscypliny finansów publicznych - obliczonego jak wynagrodzenie za czas urlopu wypoczynkowego - należnego w roku, w którym doszło do tego naruszenia.
  Kary umowne w przetargach
 • Zwrot próbek po zakończonym postępowaniu

  Przetargi krok po kroku
  Małgorzata Niezgoda-Kamińska
  Zamawiający zwraca wykonawcom, których oferty nie zostały wybrane, na ich wniosek, złożone przez nich plany, projekty, rysunki, modele, próbki, wzory, programy komputerowe oraz inne podobne materiały.
  Zwrot materiałów po zakończeniu postępowania
 • Jak ustalić interes we wniesieniu odwołania?

  Zamówienia publiczne
  Marek Okniński
  Środki ochrony prawnej przysługują wykonawcy, uczestnikowi konkursu, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu danego zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez zamawiającego przepisów ustawy Pzp.
  Interes odwołania