Partnerzy serwisu:
Środki ochrony prawnej przysługują wykonawcy, uczestnikowi konkursu, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu danego zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez zamawiającego przepisów ustawy Pzp.

Ustawa Pzp przewiduje, że środki ochrony prawnej przysługują takiemu wykonawcy , który wykaże interes w uzyskaniu zamówienia, przy czym to odwołujący musi dowieść, iż posiada obiektywną, tj. wynikającą z rzeczywistej utraty możliwości uzyskania zamówienia, lub ubiegania się o udzielenie zamówienia, potrzebę uzyskania określonego rozstrzygnięcia.

Legitymacja do wniesienia odwołania warunkowana jest koniecznością poszukiwania ochrony prawnej przed nieuzasadnionym pozbawieniem udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego lub uzyskaniem takiego zamówienia.

Przesłanka ta nie jest więc spełniona w przypadku wykonawcy , którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, ani w przypadku wykonawcy, który swoim odwołaniem nie zmierza do uzyskania zamówienia , a jedynie do wykluczenia z postępowania lub odrzucenia oferty wykonawcy, który złożył ofertę mniej korzystną".

 

Znajdź przetarg: Oferty przetargów z całego kraju

Przedmiot odwołania

W przypadku gdy przedmiotem odwołania są trzy części tym samym interes we wniesieniu odwołania należy badać w stosunku do każdej z tych części z osobna. Jeżeli oferta odwołującego się wykonawcy została uznana za najkorzystniejszą w części 1 i 2 zamówienia to odwołujący nie posiada interesu we wniesieniu odwołania w zakresie części 1 i 2 tego zamówienia. Nie ma on bowiem interesu w kwestionowaniu ofert wykonawców , którzy zamówienia w tych częściach nie uzyskali.

Tak więc wniesienie odwołania w zakresie części 1 i 2 nie jest skierowane na uzyskanie przez odwołującego zamówienia, gdyż to jego oferta została uznana za najkorzystniejszą. Odwołujący nie jest więc w stanie wykazać szkody jaką poniósł lub jaką może ponieść na skutek dokonanej przez zamawiającego czynności. Sytuacja wykonawców, których dotyczą podniesione zarzuty w żaden sposób nie wpływa sytuację prawną odwołującego. Ewentualne odwołania innych wykonawców, o ile nastąpią, będą stanowiły nowe czynności w postępowaniu, od których wykonawcom, w tym także obecnemu odwołującemu, będzie przysługiwać odwołanie.

 

Prawo zamówień publicznych w pigułce Słownik Pzp

 • Termin złożenia oferty przetargowej

  Renata Dzikowska
  Oferta zostanie uznana za złożoną prawidłowo, jeśli została dostarczona do zamawiającego przed upłynięciem wyznaczonego przez niego terminu.
  Termin złożenia oferty przetargowej
 • Unieważnienie przetargu

  Mariola Kubicka
  Postępowanie o udzielenie zamówienia podlega unieważnieniu, jeżeli cena najkorzystniejszej oferty lub oferta z najniższą ceną przewyższa kwotę, którą zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, chyba że zamawiający może zwiększyć tę kwotę do ceny najkorzystniejszej oferty.
  Unieważnienie przetargu
 • Progi stosowania ustawy Pzp

  Marta Mikulska-Nawacka
  Zlecenie wykonania robót naprawczych, których wartość przekracza równowartość 30.000 euro wymaga zastosowania procedur ustawy Pzp.
  Progi stosowania Pzp
 • Uznanie odwołania do KIO

  Marek Okniński
  Zamawiający uznając część zarzutów podniesionych w odwołaniu wniesionym w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego powinien możliwie niezwłocznie wykonać zakres żądań jakie określił odwołujący w odniesieniu do uznanych zarzutów.
  Odwołanie do KIO