Partnerzy serwisu:
Oferta zostanie uznana za złożoną prawidłowo, jeśli została dostarczona do zamawiającego przed upłynięciem wyznaczonego przez niego terminu.

Pytanie:

Wykonawca zwrócił się do zamawiającego o przedłużenie terminu składania ofert. Zamawiający przychylił się do prośby wykonawcy i ustalił nowy termin składania i otwarcia ofert tj. 14.10.2015 r. Powyższa zmiana zamieszczona została na stronie UZP i na stronie zamawiającego. Nadmieniam, że zamawiający w siwz nie żądał wadium i zabezpieczenia należytego wykonania umowy. Jak potraktować ofertę, która wpłynęła do zamawiającego ze starą datą otwarcia ofert tj. 12.10.2015 r.

Odpowiedź:

W mojej ocenie taką ofertę należy uznać za złożoną prawidłowo, gdyż pomimo wpływu przed pierwotnie wyznaczonym terminem składania ofert (tj. 12.10.2015 r.), została jednocześnie złożona przed upływem nowego terminu wyznaczonego przez zamawiającego (tj. 14.10.2015 r.). Zatem taka oferta powinna podlegać badaniu wraz z pozostałymi ofertami złożonymi w postępowaniu.

 

Znajdź przetarg: Oferty przetargów z całego kraju

Podstawa prawna

art. 84 ust. 2 ustawy z 29 stycznia 20014 roku Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2013 r. poz. 907 ze zm.).

 • Odrzucenie oferty przetargowej

  Zamówienia publiczne
  Marek Okniński
  Ustawa Pzp nie daje podstaw do odrzucenia oferty w sytuacji gdy ta zawiera nieistotne omyłki.
  Odrzucenie oferty przetargowej
 • Dokumentacja przetargowa

  Przetargi krok po kroku
  Małgorzata Niezgoda-Kamińska
  Uzupełnione przez wykonawcę oświadczenia i dokumenty powinny zostać przez niego złożone nie później niż w dniu, w którym upłynął termin składania ofert.
  Dokumentacja przetargowa
 • Zamówienia nieplanowane

  Przetargi krok po kroku
  Andrzela Gawrońska-Baran
  Pierwotnie nieplanowane zamówienie stanowi odrębne zamówienie, którego przedmiot oraz wartość są opisywane i oszacowywane oddzielenie od zamówienia już udzielonego.
  Planowanie zamówień
 • Dostawy powtarzające się okresowo

  Przetargi krok po kroku
  Dominika Perkowska
  Zakup artykułów spożywczych na bieżące potrzeby zamawiającego powinien być traktowany jako zamówienie powtarzające się okresowo, ponieważ nie istnieje faktyczna możliwość dokonania jednorazowego zakupu potrzebnej żywności na cały rok.
  Zamówienia na dostawy powtarzające się okresowo