Partnerzy serwisu:
Ustawa Pzp nie daje podstaw do odrzucenia oferty w sytuacji gdy ta zawiera nieistotne omyłki.

Przepis art. 89 ust. 1 pkt. 2 ustawy Pzp nie umożliwia uznawania jako niezgodnych z treścią siwz błędów o charakterze formalnym, które nie są związane z merytorycznymi wymaganiami odnoszącymi się do przedmiotu zamówienia.

Podstawy odrzucenia oferty

Decyzja o odrzuceniu oferty złożonej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego należy do najważniejszych decyzji podejmowanych przez zamawiającego w procedurze przewidzianej przepisami ustawy Pzp . Jej skutki wpływają bezpośrednio na rozstrzygnięcie przetargu i wybór wykonawcy zamówienia. Ustawa Pzp nie daje podstaw do odrzucenia oferty w sytuacji gdy ta zawiera nieistotne omyłki. Zamawiający może odrzucić ofertę przetargową między innymi w przypadku gdy jej treść nie odpowiada treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia (art. 89 ust. 1 pkt. 2 ustawy Pzp ). Ustawodawca ustalając aktualnie obowiązujące brzmienie wskazanego powyżej przepisu chciał doprowadzić do sytuacji gdy oferta musi być odrzucona jedynie w przypadku gdy nie spełnia wyraźnie opisanych, w sposób jednoznaczny i zrozumiały postanowień siwz , z uwzględnieniem celu ich Wyroki KIO wprowadzenia ze względu na procedury przetargowe i przedmiot zamówienia.

Przygotuj się do licytacji Licytacje komornicze krok po kroku

Wyroki KIO

Zgodnie z obowiązującym stanem prawnym wynikającym z art. 89 ust. 1 pkt. 2 ustawy Pzp, brak wyrażenia ceny realizacji zamówienia również słownej a określenie jej tylko liczbowo nie może stanowić podstawy do odrzucenia oferty (patrz wyrok KIO z dnia 29 lipca 2009 r. sygn. akt: KIO/UZP 899/09).

Odrzuceniem oferty skutkować może np. pominięcie w formularzu oferty jednego z parametrów oferowanego urządzenia ale już brak kraju produkcji nie powinien skutkować taką decyzją ze strony zamawiającego. Podobnie brak numeracji stron oferty, brak jej trwałego połączenia czy też podania ilości stron składających się na ofertę nie może skutkować decyzją o jej odrzuceniu.

Biorąc powyższe pod uwagę wskazać należy, że błędne określenie daty przy potwierdzaniu dokumentu za zgodność z oryginałem również nie powinno skutkować odrzuceniem oferty.

W sprawie o sygn. znak: KIO 2701/13 powodem odrzucenia oferty była stwierdzona przez Zamawiającego niezgodność polegająca na wcześniejszym niż data wystawienia dokumentu poświadczeniu za zgodność z oryginałem przez wykonawcę kopii dokumentu załączonego do oferty przetargowej. W ocenie składu orzekającego KIO tego rodzaju nieprawidłowość stwierdzona w ofercie nie może świadczyć o jej niezgodności z treścią siwz Mieści się ona bowiem w kategorii omyłki w działaniu wykonawcy.

 

Prawo zamówień publicznych w pigułce Słownik Pzp

 • Dokumentacja przetargowa

  Przetargi krok po kroku
  Małgorzata Niezgoda-Kamińska
  Uzupełnione przez wykonawcę oświadczenia i dokumenty powinny zostać przez niego złożone nie później niż w dniu, w którym upłynął termin składania ofert.
  Dokumentacja przetargowa
 • Zamówienia nieplanowane

  Przetargi krok po kroku
  Andrzela Gawrońska-Baran
  Pierwotnie nieplanowane zamówienie stanowi odrębne zamówienie, którego przedmiot oraz wartość są opisywane i oszacowywane oddzielenie od zamówienia już udzielonego.
  Planowanie zamówień
 • Dostawy powtarzające się okresowo

  Przetargi krok po kroku
  Dominika Perkowska
  Zakup artykułów spożywczych na bieżące potrzeby zamawiającego powinien być traktowany jako zamówienie powtarzające się okresowo, ponieważ nie istnieje faktyczna możliwość dokonania jednorazowego zakupu potrzebnej żywności na cały rok.
  Zamówienia na dostawy powtarzające się okresowo
 • Odwołanie do KIO - warunki formalne

  Zamówienia publiczne
  Marek Okniński
  W ramach badania warunków formalnych odwołania do KIO należy zbadać czy osoba wnosząca odwołanie jest umocowana tej czynności. Brak umocowania przez legitymowanie się wadliwym dokumentem pełnomocnictwa, czy przez niezłożenie owego dokumentu wskazuje na brak posiadania umocowania.
  Odwołanie do KIO