Partnerzy serwisu:
Uzupełnione przez wykonawcę oświadczenia i dokumenty powinny zostać przez niego złożone nie później niż w dniu, w którym upłynął termin składania ofert.

Pytanie:

Czy w przypadku, gdy z załączonego do oferty zaświadczenia z Urzędu Skarbowego wynika, że wykonawca posiada zadłużenie (w naszym przypadku jest to kwota 3 zł). Czy należy wezwać wykonawcę, zgodnie z art. 26 ust. 3 ustawy Pzp , do złożenia dokumentu, który będzie potwierdzał brak podstaw do wykluczenia zgodnie z art. 24 ust. 1 pkt 3 ustawy Pzp ? Jeśli tak , to czy należy zaakceptować dokumenty potwierdzające brak zaległości podatkowych wystawione przed jak i po dacie dokumentu pierwotnego spełniające oczywiście wymóg, iż nie mogą być one wystawione lub też potwierdzać stanu istniejącego w terminie innym niż cyt. " nie wcześniej niż 3 m-ce przed upływem terminu składania ofert " ?

Odpowiedź:

W przypadku, gdy dołączone do oferty aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdza, że wykonawca zalega z opłacaniem podatków, należy wezwać go do uzupełnienia dokumentów potwierdzających brak podstaw do wykluczenia zgodnie z art. 24 ust. 1 pkt 3 ustawy Pzp.

Zgodnie z art. 26 ust. 3 ustawy Pzp zamawiający wzywa wykonawców, którzy w określonym terminie nie złożyli wymaganych przez zamawiającego oświadczeń lub dokumentów, o których mowa w art. 25 ust. 1, lub którzy nie złożyli pełnomocnictw, albo którzy złożyli wymagane przez zamawiającego oświadczenia i dokumenty, o których mowa w art. 25 ust. 1, zawierające błędy lub którzy złożyli wadliwe pełnomocnictwa, do ich złożenia w wyznaczonym terminie, chyba że mimo ich złożenia oferta wykonawcy podlega odrzuceniu albo konieczne byłoby unieważnienie postępowania. Złożone w ten sposób oświadczenia i dokumenty powinny potwierdzać spełnianie przez wykonawcę warunków udziału w postępowaniu nie później niż w dniu, w którym upłynął termin składania ofert.

 

Znajdź przetarg: Oferty przetargów z całego kraju

Obowiązek wezwania

Zwrot "wzywa" zastosowany w art. 26 ust. 3 nie pozwala mieć wątpliwości, że mamy do czynienia z obowiązkiem zamawiającego wezwania do uzupełnienia dokumentu lub oświadczenia, o ile nie jest konieczne odrzucenie oferty takiego wykonawcy lub unieważnienie samego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, nawet jeśli zaległość wynosi jedynie 3 zł.

W konsekwencji należy wezwać wykonawcę do uzupełnienia aktualnego zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, lub zaświadczenia, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.

 

Prawo zamówień publicznych w pigułce Słownik Pzp

Podstawa prawna

- art. 26 ust. 3 ustawy z 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2013 r. poz. 907 ze zm.).

 • Zamówienia nieplanowane

  Przetargi krok po kroku
  Andrzela Gawrońska-Baran
  Pierwotnie nieplanowane zamówienie stanowi odrębne zamówienie, którego przedmiot oraz wartość są opisywane i oszacowywane oddzielenie od zamówienia już udzielonego.
  Planowanie zamówień
 • Dostawy powtarzające się okresowo

  Przetargi krok po kroku
  Dominika Perkowska
  Zakup artykułów spożywczych na bieżące potrzeby zamawiającego powinien być traktowany jako zamówienie powtarzające się okresowo, ponieważ nie istnieje faktyczna możliwość dokonania jednorazowego zakupu potrzebnej żywności na cały rok.
  Zamówienia na dostawy powtarzające się okresowo
 • Wartość zamówienia a wynagrodzenie wykonawcy

  Przetargi krok po kroku
  Małgorzata Niezgoda-Kamińska
  Podstawą ustalenia wartości zamówienia jest całkowite szacunkowe wynagrodzenie wykonawcy, bez podatku od towarów i usług, ustalone przez zamawiającego z należytą starannością
  Szacunkowa wartość zamówienia publicznego
 • Zmiana terminu wykonania zamówienia publicznego

  Przetargi krok po kroku
  Renata Dzikowska
  Ustawa Pzp dopuszcza dokonywanie nieistotnych zmian w umowach o udzielanie zamówień publicznych. Dotyczy to także terminu rozpoczęcia i zakończenia zamówienia.
  Zmiana terminu wykonania zamówienia publicznego