Partnerzy serwisu:
Ustawa Pzp dopuszcza dokonywanie nieistotnych zmian w umowach o udzielanie zamówień publicznych. Dotyczy to także terminu rozpoczęcia i zakończenia zamówienia.

Pytanie:

Czy istotną zmianą pierwotnych warunków zamówienia będzie przesunięcie terminu wykonania o czas "zmarnowany" na przeprowadzenie postępowania przetargowego ?

Pierwotny termin realizacji zamówienia upływał 16.11.2015 r., przeprowadzenie procedury przetargowej zajęło trzy tygodnie i o ten czas chciałem wydłużyć termin realizacji. Zatem czas na wykonanie zamówienia pozostanie bez zmian zmienią się jedynie daty. Niestety przedmiotem jest robota budowlana na zewnątrz i tu pojawia się moja wątpliwość, bo daty zaczynają mieć znaczenie. Zrealizować pracę budowlaną 16 listopada, a 7 grudnia biorąc pod uwagę pogodę to trochę co innego.

Odpowiedź:

Z okolicznościach wskazanych w pytaniu wynika, że nie uległ zmianie czas wykonywania zamówienia, a jedynie termin jego rozpoczęcia i zakończenia. W mojej ocenie taka zmiana mogłaby zostać uznana za nieistotną, ponieważ- jak rozumiem - jej przyczyny odnosiłyby się w taki sam sposób do każdego innego z wykonawców biorących udział w postępowaniu, gdyby znalazł się on na miejscu wykonawcy realizującego zamówienie. Zakres i warunki zmiany są zatem niezależne od osoby wykonawcy, a więc zmiana umowy dokonana byłaby z każdym innym wykonawcą w takim samym zakresie i na takich samych zasadach. Przy dokonywaniu w takich warunkach modyfikacji - jako nieistotnej, należy mieć na względzie okoliczność, czy potencjalna wiedza o takiej zmianie na etapie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego nie wpłynęłaby na krąg podmiotów ubiegających się o zamówienie lub na wynik postępowania.

Pzp a zmiana treści umowy

Ustawa Pzp dopuszcza dokonywanie zmian umowy w sprawie udzielenia zamówienia publicznego wyłącznie w przypadku zaistnienia przesłanek wskazanych w art. 144 ust. 1 tej ustawy. W ww. przepisie wprowadzono zakaz istotnych zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy, chyba że zamawiający przewidział możliwość dokonania takiej zmiany w ogłoszeniu o zamówieniu lub siwz oraz określił warunki takiej zmiany.

 

Przetarg dla twojej firmy: Oferty przetargów z całego kraju

Drobne modyfikacje

Dopuszczalne są zatem zawsze nieistotne zmiany umowy, natomiast możliwość modyfikacji umowy w zakresie istotnym wymaga kumulatywnego spełnienia dwóch warunków:

- uprzedniego wskazania w siwz lub w ogłoszeniu o zamówieniu możliwości dokonania zmian;

- określenia, na jakich zasadach i w jakich przypadkach mogą być one wprowadzane.

Zmiany nieistotne powinny być rozumiane w ten sposób, że wiedza o ich wprowadzeniu do umowy na etapie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego nie wpłynęłaby na krąg podmiotów ubiegających się o to zamówienie, czy też na wynik tego postępowania. A zatem kryterium "istotnych zmian" oznacza konieczność zbadania i porównania treści stosunku prawnego (umowy) uwzględniającego proponowane zmiany w stosunku do treści oferty wykonawcy.

 

Tańsze mieszkania od komornika: Licytacje komornicze z całej Polski

Podstawa prawna

- art. 144 ust. 1 ustawy z 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2013 r. poz. 907 ze zm.).

 • Zmowa przetargowa

  Zamówienia publiczne
  Marek Okniński
  Zmowa przetargowa to porozumienie przedsiębiorców prowadzące do rezygnacji jej uczestników z konkurowania między sobą na rzecz współpracy przy składaniu ofert.
  Zmowa przetargowa
 • Szacunkowa wartość zamówienia publicznego a oferty częściowe

  Przetargi krok po kroku
  Ksenia Latos
  Jeśli zamawiający dzieli zamówienie na części i przeprowadza odrębne postępowanie dla każdej z nich, to w ogłoszeniu o udzieleniu zamówienia publicznego powinien podać wartość szacunkową danej części.
  Szanowanie wartości zamówienia publicznego
 • Zapytanie ofertowe: przetarg na zakup samochodów

  Przetargi krok po kroku
  Małgorzata Niezgoda-Kamińska
  Organizator przetargu chciałby dokonać zakupu samochodu występując z zapytaniem ofertowym do trzech salonów samochodowych określonego producenta. Czy taka praktyka jest zgodna z Pzp?
  Zapytanie ofertowe w procedurze przetargowej
 • Zamówienia uzupełniające

  Zamówienia publiczne
  Marek Okniński
  Zamówienie uzupełniające zarówno dla dostaw jak i usług udzielane jest w przypadku, gdy jego wartość przekracza równowartość 30.000 euro .
  Zamówienia uzupełniające