Partnerzy serwisu:
Zmowa przetargowa to porozumienie przedsiębiorców prowadzące do rezygnacji jej uczestników z konkurowania między sobą na rzecz współpracy przy składaniu ofert.

Zmowa przetargowa definiowana jest jako jedna z zakazanych praktyk rynkowych, których katalog określają przepisy ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów *. Zazwyczaj polega na ustaleniu wysokości cen proponowanych w przetargu lub podziale rynku.

Zmowy przetargowe uderzają w istotę postępowania przetargowego, tj. w konieczność zapewnienia zachowania zasady uczciwej konkurencji (wymóg określonych w art. 7 ustawy Pzp ). Pamiętać trzeba bowiem, iż naruszenie efektywności postępowania przetargowego utrudnia wyłonienie oferty najkorzystniejszej, czy to pod względem ceny, czy sposobu wykonania.

Przetargi - znajdź zlecenie dla swojej dirmy: Oferty przetargów z całego kraju

Wyroki KIO

W orzecznictwie KIO przykładowo w wyroku z dnia 20 czerwca 2013 roku, sygn. akt: 1353/13, stanęła na stanowisku, iż ustawa Pzp wprawdzie nie wyłącza możliwości składania ofert w tym samym przetargu przez wykonawców powiązanych kapitałowo lub osobowo, jednak z punktu widzenia tych przepisów za zabronione uznaje się uzgadnianie treści składanych ofert pomiędzy odrębnymi uczestnikami przetargu oraz podejmowanie przez nich działań w toku procedury o zamówienie.

Zmowa przetargowa - konsekwencje dla uczestików

Na podstawie ustawy o ochronie konkurencji i konsumenta Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów może nałożyć na firmy działające w zmowie przetargowej karę pieniężną w wysokości do 10 % przychodu uzyskanego w roku poprzedzającym jej nałożenie.

Oprócz kary pieniężnej możliwe jest orzeczenie wobec uczestnika zmowy przetargowej zakazu ubiegania się o zamówienia publiczne*.

Ponadto osoby odpowiedzialne za doprowadzenie do zmowy przetargowej podlegają sankcjom karnym wynikającym z art. 305 Kodeksu karnego (zagrożenie pozbawienia wolności do lat 3).

Ustawa PZP Prawo zamówień publicznych - tekst ujednolicony

*Patrz art. 6 ust. 1 ustawy z dnia 16 lutego 2007 roku o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz.U. z 2007 roku Nr50 poz.331).

* Patrz art. 24 ust. 1 pkt. 9 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r poz. 907 z późn. zm.)