Partnerzy serwisu:
Jeśli zamawiający dzieli zamówienie na części i przeprowadza odrębne postępowanie dla każdej z nich, to w ogłoszeniu o udzieleniu zamówienia publicznego powinien podać wartość szacunkową danej części.

Pytanie:

Przeprowadzałem pierwszą część-etap na zadanie X. W następnych latach będą kolejne części-etapy całości inwestycji. Oszacowałem wartość zamówienia na całość inwestycji, w tym została wyliczona wartość szacunkowa na część-etap I. W związku z tym, jaką wartość szacunkową podać w ogłoszeniu o udzieleniu zamówienia w Biuletynie ZP? Całości inwestycji, czy tylko etapu-części I?

Odpowiedź:

Z uwagi na fakt, że w przedmiotowym postępowaniu zamawiający podzielił zamówienie na części (etapy) i przeprowadza odrębne postępowanie dla każdej części (zgodnie z PZP), w ogłoszeniu o udzieleniu zamówienia publicznego należy podać wartość szacunkową danej części.

 • Zapytanie ofertowe: przetarg na zakup samochodów

  Przetargi krok po kroku
  Małgorzata Niezgoda-Kamińska
  Organizator przetargu chciałby dokonać zakupu samochodu występując z zapytaniem ofertowym do trzech salonów samochodowych określonego producenta. Czy taka praktyka jest zgodna z Pzp?
  Zapytanie ofertowe w procedurze przetargowej
 • Zamówienia uzupełniające

  Zamówienia publiczne
  Marek Okniński
  Zamówienie uzupełniające zarówno dla dostaw jak i usług udzielane jest w przypadku, gdy jego wartość przekracza równowartość 30.000 euro .
  Zamówienia uzupełniające
 • Co zrobić gdy wykonawca uchyla się od zawarcia umowy?

  Zamówienia publiczne
  Marek Okniński
  Za odmowę podpisania umowy uznać można tylko oświadczenie woli wykonawcy zawierające negatywne stanowisko w przedmiocie zaproszenia go przez zamawiającego.
  Unieważnienie zawarcia umowy
 • Zamówienia tego samego rodzaju

  Przetargi krok po kroku
  Ksenia Latos
  Zgodnie z art. 32 ust. 1 ustawy Pzp, podstawą oszacowania wartości zamówienia jest całkowite szacunkowe wynagrodzenie wykonawcy, bez podatku od towarów i usług, ustalone przez zamawiającego z należytą starannością.
  Zamówienia tego samego rodzaju