Partnerzy serwisu:
Zgodnie z art. 32 ust. 1 ustawy Pzp, podstawą oszacowania wartości zamówienia jest całkowite szacunkowe wynagrodzenie wykonawcy, bez podatku od towarów i usług, ustalone przez zamawiającego z należytą starannością.

Pytanie:

W 2015 roku zamawiający zabezpieczył w budżecie środki finansowe pochodzące z wydatków bieżących na regulację stanu prawnego dróg w wysokości 200.000 zł. Ponadto jednostka zamawiająca miała w budżecie zaplanowane zadanie inwestycyjne imiennie nazwane ,,Opracowanie dokumentacji do celów regulacji stanu prawnego i dokumentacji projektowej na przebudowę drogi powiatowej nr 4050W na kwotę 120.000 zł". Jest to kwota łączna na regulację i na dokumentację projektową na powyższą drogę. W związku z tym zamawiający zlecił na początku br. roku usługę opracowania dokumentacji geodezyjnej na w/w drogę 4050W (imienne zadanie inwestycyjne) zgodnie z art. 4 pkt 8 ustawy Pzp. Umowa została podpisania na kwotę 30.000 zł. W połowie br. roku pojawiła się jednak konieczność uregulowania stanu prawnego dwóch dróg na w/w kwotę 200.000 zł. z wydatków bieżących. Zamawiający planuje ogłosić przetarg na powyższe zamówienie w trybie art. 39 ustawy Pzp. Czy zamawiający prawidłowo postąpił udzielając pierwszego zamówienia z zadań inwestycyjnych zgodnie z art. 4 pkt. 8 ustawy Pzp. Dodam, że w momencie wysyłania zapytań do wykonawców, organizator przetargu nie wiedział, czy będzie na pewno korzystał z kwoty 200.000 zł. z wydatków bieżących na regulację stanu prawnego dróg.

Odpowiedź:

Zamawiający jest zobowiązany, w świetle postanowień art. 32 ust. 4 ustawy Pzp, do oszacowania wartości zamówienia łącznie, tzn. ustalić łączną wartość obydwóch zamówień i zastosować odpowiednią procedurę udzielenia zamówienia publicznego.

Zgodnie z treścią art. 32 ust. 1 ustawy Pzp, podstawą oszacowania wartości zamówienia jest całkowite szacunkowe wynagrodzenie wykonawcy, bez podatku od towarów i usług, ustalone przez zamawiającego z należytą starannością. Natomiast w przypadku udzielania zamówień w częściach, w myśl art. 32 ust. 4 ustawy Pzp, jeżeli zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert częściowych albo udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania, wartością zamówienia jest łączna wartość poszczególnych części zamówienia. Z kolei treść art. 32 ust. 2 tejże ustawy zakazuje zamawiającemu dzielenia zamówienia na części i zaniżania jego wartości w celu uniknięcia stosowania przepisów ustawy. Zamawiający nie może zatem podzielić zamówienia w taki sposób, aby doszło do nieuprawnionego nie zastosowania przepisów ustawy lub też aby udzielić zamówienia poniżej określonych przepisami progów.

 

Prawo zamówień publicznych w pigułce Słownik Pzp

Wytyczne UZP

W celu ustalenia czy zamawiający ma do czynienia z jednym zamówieniem, czy też z odrębnymi zamówieniami, konieczna jest analiza okoliczności w jakich jest lub będzie udzielane konkretne zamówienie. Wytyczne co do sposobu ustalenia czy zamawiający ma do czynienia z jednym czy z odrębnymi zamówieniami zostały określone w opiniach Urzędu Zamówień Publicznych - dalej UZP, które dotyczą szacowania wartości przedmiotu zamówienia pt.: "Szacowanie wartości i udzielanie zamówień objętych projektem współfinansowanym ze środków Unii Europejskiej" oraz "Zamówienia publiczne na roboty budowlane realizowane w ramach jednego projektu infrastrukturalnego a zakaz dzielenia zamówienia na części w prawie krajowym i unijnym".

W świetle powyższych opinii, w celu ustalenia czy w danym przypadku zamawiający ma do czynienia z jednym zamówieniem, czy też z odrębnymi zamówieniami, należy określić:

- tożsamość przedmiotową zamówienia, a więc należy stwierdzić, czy będące przedmiotem zamówienia dostawy, usługi czy też roboty budowlane są zamówieniami tego samego rodzaju;

- tożsamość czasową zamówienia, czyli określenie przez zamawiającego pełnego zakresu przedmiotowych zamówień finansowanych i udzielanych w znanej zamawiającemu perspektywie czasowej oraz

- możliwość wykonania zamówienia przez jednego wykonawcę.

 

Znajdź przetarg: Oferty przetargów z całego kraju

Podstawa prawna

- art. 32 ust. 1 ustawy z 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2013 r. poz. 907 ze zm.).

 • Budżet na udzielanie zamówień publicznych

  Vademecum
  Marat Mikulska-Nawacka
  Jednostka zamawiająca nie ma obowiązku wykazywania, że posiada środki na udzielenie zamówienia publicznego, jednak owe środki powinny zostać odpowiednio zabezpieczone w budżecie zamawiającego.
  Unieważnienie przetargu z powodu braku dofinansowania z UE
 • Wynagrodzenie ryczałtowe w postępowaniu przetargowym

  Przetargi krok po kroku
  Renata Dzikowska
  Zgodnie z ugruntowanym orzecznictwem istotą wynagrodzenia ryczałtowego jest określenie tego wynagrodzenia z góry, bez przeprowadzania szczegółowej analizy kosztów wytwarzania dzieła. Wynagrodzenie to jest niezależne od rzeczywistego rozmiaru lub kosztów prac.
  Wynagrodzenia ryczałtowe w zamówieniach publicznych
 • Badanie i ocena ofert przed unieważnieniem przetargu

  Przetargi krok po kroku
  Andrzela Gawrońska-Baran
  Jeżeli cena najkorzystniejszej oferty lub oferta z najniższą ceną przewyższa kwotę, którą zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, zamawiający unieważnia postępowanie.
  Ocena oferty
 • Przetarg na zapewnienie dojazdu dzieci do szkoły

  Zamówienia publiczne
  Marek Okniński
  Jeśli wydatki zamawiającego związane z zakupem usługi dowozu dzieci do szkoły przekraczają rocznie 30.000 euro , koniecznym jest przeprowadzenie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na wybór wykonawcy.
  Przetarg na przewóz dzieci do szkoły