Partnerzy serwisu:
Jeśli wydatki zamawiającego związane z zakupem usługi dowozu dzieci do szkoły przekraczają rocznie 30.000 euro , koniecznym jest przeprowadzenie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na wybór wykonawcy.

Ustawa o systemie oświaty * zobowiązuje gminy aby w przypadku gdy droga dziecka z domu do szkoły, w której obwodzie mieszka, przekracza odległości określone w ustawie* , zapewniony został przez gminę bezpłatny transport i opieka w czasie przewozu lub zwrot kosztów przejazdu środkami komunikacji publicznej.

Wybór trybu udzielenia zamówienia publicznego

Sposób realizacji wskazanego obowiązku zależy od decyzji wójta/burmistrza danej gminy.

Realizując obowiązek nałożony ustawą o systemie oświaty burmistrz/wójt gminy zobowiązani są również do przestrzegania przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2013 r. poz. 907 z późn. zm.).

W konsekwencji wybór trybu udzielenia zamówienia publicznego, którego celem jest spełnienie obowiązku nałożonego ustawą o systemie oświaty uzależniony jest od okoliczności faktycznych konkretnego przypadku. Należy jednak każdorazowo mieć na uwadze prymat trybów przetargowych nad pozostałymi trybami określonymi w ustawie Pzp. *

Znajdź przetarg: Oferty przetargów z całego kraju

Konieczność przeprowadzenia postępowania

W związku z powyższym jeżeli wydatki ponoszone przez zamawiającego na zakup usługi dowozu dzieci do szkoły przekraczają w ciągu roku kalendarzowego równowartość 30.000 euro koniecznym jest przeprowadzenie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na wybór wykonawcy przedmiotowej usługi.

Wybór trybu w jakim zamówienie zostanie udzielone uzależniony jest od stanu faktycznego występującego w danej gminie.

Ze względu na możliwe różne formy realizacji obowiązku nałożonego przepisami ustawy o systemie oświaty - możliwe jest np. dokonanie zakupu biletów komunikacji zbiorowej, czy zakup usługi transportowej na określonych trasach w wyznaczonych godzinach - wybór trybu w jakim będzie udzielone zamówienie zależy od decyzji konkretnego zamawiającego.

Należy jednak zawsze brać pod uwagę tryby podstawowe określone w art. 10 ust. 1 ustawy Pzp, a jedynie w sytuacjach szczególnych analizować możliwość skorzystania z trybów niekonkurencyjnych np. zamówienia z wolnej ręki.

Ustawa PZP Prawo zamówień publicznych - tekst ujednolicony

* Patrz art. 17 ust. 3 ustawy z dnia 07 września 1991 r. o systemie oświaty (tekst jednolity: Dz. U. z 2004 r. Nr 256 poz. 2572 z późn. zm.).

* 3 km - w przypadku uczniów klas I - IV szkół podstawowych;

4 km - w przypadku uczniów klas V i VI szkół podstawowych oraz uczniów gimnazjów.

*Tryby podstawowe to: przetarg nieograniczony oraz przetarg ograniczony.

 • Waloryzacja wynagrodzenia wykonawcy zamówienia publicznego

  Przetargi krok po kroku
  Marek Okniński
  Zasady ustalania i sytuacje dopuszczające zastosowanie klauzul waloryzacyjnych muszą zostać przewidziane w umowie o zamówienie publiczne.
  Waloryzacja wynagrodzenia wykonawcy
 • Koszty korzystania z przedmiotu zamówienia

  Przetargi krok po kroku
  Andrzela Gawrońska-Baran
  Towar jednorazowego użycia jako przedmiot zamówienia jest używany krótkoterminowo i nie generuje dodatkowych kosztów związanych z realizacją przetargu.
  Koszty korzystania z przedmiotu zamówienia
 • Podstawy unieważnienia przetargu

  Przetargi krok po kroku
  Daniel Szczęsny
  Jeśli po otwarciu ofert okaże się, że oferta z najniższą ceną przewyższa kwotę, którą zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia i zamawiający nie może zwiększyć tej kwotę do ceny najkorzystniejszej oferty, można natychmiastowo unieważnić przetarg.
  Oferta z najniższą ceną
 • Wybór najkorzystniejszej oferty w postępowaniu o koncesję

  Przetargi krok po kroku
  Małgorzata Niezgoda-Kamińska
  Koncesjodawca może wskazać, że w przypadku gdy wymagania finansowe potencjalnych koncesjonariuszy będą zbyt wysokie w stosunku do jego możliwości, uzna daną ofertę za nieodpowiadającą jego wymaganiom lub odwoła postępowanie.
  Postępowania o koncesję a stosowanie przepisów Pzp