Partnerzy serwisu:
Koncesjodawca może wskazać, że w przypadku gdy wymagania finansowe potencjalnych koncesjonariuszy będą zbyt wysokie w stosunku do jego możliwości, uzna daną ofertę za nieodpowiadającą jego wymaganiom lub odwoła postępowanie.

Pytanie:

Chciałabym zapytać czy z postępowaniem o udzielenie koncesji na usługi jest podobnie jak z przetargami. Czy Komisja Koncesyjna może wybrać/zarekomendować kierownikowi koncesjonawcy ofertę bez zabezpieczenia środków w budżecie województwa (jest to zabezpieczenie na 15 lat), czy postępuje się analogicznie jak w art. 91 ust. 4 ustawy Pzp?

Odpowiedź:

Komisja może zarekomendować wybór oferty najkorzystniejszej spośród ofert spełniających wymagania określone w opisie warunków koncesji, na podstawie kryteriów oceny ofert określonych w tym opisie oraz uznanie oferty za nieodpowiadającą wymaganiom koncesjodawcy lub nawet odwołanie postępowania.

Zgodnie z ustawą z 9 stycznia 2009 r. o koncesji na roboty budowlane lub usługi ogłoszenie o koncesji powinno zawierać w szczególności:

-warunki uznania oferty za nieodpowiadającą wymaganiom koncesjodawcy, skutkujące niedopuszczeniem oferty do oceny i porównania,

- okoliczności uzasadniające odwołanie postępowania.

Koncesjodawca może zatem wskazać, że w przypadku gdy wymagania finansowe potencjalnych koncesjonariuszy będą zbyt wysokie w stosunku do jego możliwości, uzna daną ofertę za nieodpowiadającą jego wymaganiom lub odwoła postępowanie.

Dyscyplina finansów publicznych

Ustawa z 17 grudnia 2004 r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych stanowi, że naruszeniem dyscypliny finansów publicznych jest zaciągnięcie zobowiązania bez upoważnienia określonego ustawą budżetową, uchwałą budżetową lub planem finansowym albo z przekroczeniem zakresu tego upoważnienia lub z naruszeniem przepisów dotyczących zaciągania zobowiązań przez jednostkę sektora finansów publicznych.

Wydatki zgodne z ustawą budżetową

Stosowanie wskazanego przepisu nie zostało przez tę ustawę wyłączone w odniesieniu do postępowania o udzielenie koncesji na roboty budowlane lub usługi. Oznacza to, że nadal ma zastosowanie ustawa z 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych. Zgodnie z nią wydatki publiczne mogą być ponoszone na cele i w wysokościach ustalonych w ustawie budżetowej, uchwale budżetowej jednostki samorządu terytorialnego, planie finansowym jednostki sektora finansów publicznych.

Znajdź przetarg: Oferty przetargów z całego kraju

Koncesja to rodzaj zamówienia

Nie ma ustawowych przeszkód, aby w drodze analogii stosować ustawę Pzp do postępowań o udzielenie koncesji, mając na uwadze, że jest po prostu rodzaj zamówienia publicznego.

Kup taniej od komornika Licytacje komornicze z całego kraju

Podstawa prawna

- art. 11 ustawy z 17 grudnia 2004 r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych (Dz.U. z 2013 r. poz. 168).

 • Oczywista omyłka w ofercie przetargowej

  Zamówienia publiczne
  Marek Okniński
  Możliwość uzyskania przez zamawiającego wyjaśnień od wykonawcy co do treści złożonej przez niego oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego nie może prowadzić do powstania nowej treści oferty.
  Oczywista omyłka w ofercie przetargowej
 • Zamówienia na dostawy oraz usługi powtarzające się okresowo

  Przetargi krok po kroku
  Agata Smerd
  O zamówieniach na dostawy oraz usługi powtarzające się okresowo mówimy, gdy zamówienie powtarza się co pewien czas, jednak nie może być spełnione przez jednorazowe zachowanie się wykonawcy i dlatego realizowanie jest w częściach, stosownie do aktualnych potrzeb.
  Zamówienia na dostawy i usługi powtarzające się okresowo
 • Zachowanie formy pisemnej oferty przetargowej

  Przetargi krok po kroku
  Małgorzata Niezgoda-Kamińska
  Ofertę składa się pod rygorem nieważności, w formie pisemnej albo, za zgodą zamawiającego, w postaci elektronicznej, opatrzoną bezpiecznym podpisem elektronicznym.Samo przystawienie pieczątek nie oznacza, że została zachowana forma pisemna.
  Pieczęć na dokumentacji przetargowej
 • Zwrot próbek po zakończeniu postępowania

  Przetargi krok po kroku
  Andrzej Łukaszewicz
  Zamawiający ma prawo żądać próbek towaru, który zamierza kupić. Próbki należy przechowywać analogicznie do protokołu z postępowania w okresie czterech lat.
  Zwrot próbek po zakończeniu postępowania przetargowego