Partnerzy serwisu:
O zamówieniach na dostawy oraz usługi powtarzające się okresowo mówimy, gdy zamówienie powtarza się co pewien czas, jednak nie może być spełnione przez jednorazowe zachowanie się wykonawcy i dlatego realizowanie jest w częściach, stosownie do aktualnych potrzeb.

Pytanie:

Zamawiający co roku udziela zamówienia na wykonanie usług geodezyjnych. Czy określając ich wartość powinien traktować je jako zamówienie powtarzające się okresowo , czy może wyliczyć wartość zamówienia np. na podstawie udzielonych usług w roku ubiegłym z uwzględnieniem zmian ilościowych? Ponadto zamawiający posiada zawarte umowy z dostawcą energii na czas nieokreślony zanim "wszedł" w reżim ustawy Pzp. Czy powinien wypowiedzieć dotychczasowe umowy i przeprowadzić postępowanie przetargowe ?

Odpowiedź:

Usług geodezyjnych nie można skumulować i wykonać jednorazowo, bowiem świadczone są w zależności od aktualnych potrzeb inwestora. Niemniej jednak trudno jest zakwalifikować je jako powtarzające się okresowo. Nie polegają bowiem na sukcesywnych dostawach czy świadczeniach, jak na przykład dostawa prasy, usługa sprzątania itp. To jednak nie przesądza o braku możliwości oszacowania wartości usług geodezyjnych na podstawie uprzednio wykonanych zamówień z określonego odstępu czasu. Ustawa Pzp bowiem nie zakazuje ustalenia wartości szacunkowej w ten właśnie sposób dla innych, niż okresowe , zamówień.

Zgodnie z opinią UZP zamówieniem na dostawy oraz usługi powtarzające się okresowo mamy do czynienia wtedy, gdy dane zamówienie powtarza się co pewien czas, jednak nie może być spełnione przez jednorazowe zachowanie się wykonawcy i dlatego realizowanie jest w częściach, stosownie do aktualnych potrzeb. Podstawową cechą rozróżniającą ten rodzaj zamówień jest ich cykliczność, tj. powtarzanie się w ściśle określonych, niekoniecznie jednakowych odstępach czasu, co wynika ze stałego zapotrzebowania na dane dostawy lub usługi, które muszą być regularnie zaspokajane (np. usługi sprzątania, dostawa gazet, catering).

 

Znajdź przetarg dla swojej firmy: Oferty przetargów z całego kraju

Badanie rynku

Ustawa Pzp wskazuje na konieczność należytego wywiedzenia wartości zamówienia. A należytość taką można realizować w rozmaity sposób. Można oszacować przedmiot zamówienia badając rynek - poprzez wysłanie do wykonawców realizujących dane usługi zapytania o ich wycenę, za pomocą dialogu technicznego , lub także poprzez wiedzę będącą w posiadaniu zamawiającego - o kosztach tego typu usług realizowanych na rzecz zamawiającego.

Tak oszacowany przedmiot zamówienia będzie spełniał normę wyrażoną w przepisie art. 32 ust. 1 ustawy Pzp.

 

Prawo zamówień publicznych w pigułce Słownik Pzp

Podstawa prawna

- art. 32, art. 34 ust. 1 i 2 ustawy z 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2013 r. poz. 907 ze zm.).

 • Dokumenty przedmiotowe w ofercie przetargowej

  Przetargi krok po kroku
  Marta Mikulska-Nawacka
  Próbki, opisy i fotografie produktów stanowią element przedmiotowy postępowania i powinny zostać uznane jako dokument składany na potwierdzenie spełniania wymagań zamawiającego w stosunku do opisanego przedmiotu zamówienia.
  Dokumenty przedmiotowe
 • Zachowanie formy pisemnej oferty przetargowej

  Przetargi krok po kroku
  Małgorzata Niezgoda-Kamińska
  Ofertę składa się pod rygorem nieważności, w formie pisemnej albo, za zgodą zamawiającego, w postaci elektronicznej, opatrzoną bezpiecznym podpisem elektronicznym.Samo przystawienie pieczątek nie oznacza, że została zachowana forma pisemna.
  Pieczęć na dokumentacji przetargowej
 • Zwrot próbek po zakończeniu postępowania

  Przetargi krok po kroku
  Andrzej Łukaszewicz
  Zamawiający ma prawo żądać próbek towaru, który zamierza kupić. Próbki należy przechowywać analogicznie do protokołu z postępowania w okresie czterech lat.
  Zwrot próbek po zakończeniu postępowania przetargowego
 • Ustawa Pzp nie dopuszcza zmian treści oferty w związku z wyjaśnieniami wykonawcy

  Przetargi krok po kroku
  Marta Mikulska-Nawacka
  Przepisy Pzp nie pozwalają na zmianę treści oferty w wyniku wyjaśnień uzyskanych od wykonawcy. Bez znaczenia ma tutaj określone przez zamawiającego kryterium oceny ofert, gdyż ocena ofert dotyczy oferty prawidłowej.
  Zmiana treści oferty