Partnerzy serwisu:
Zamawiający ma prawo żądać próbek towaru, który zamierza kupić. Próbki należy przechowywać analogicznie do protokołu z postępowania w okresie czterech lat.

Pytanie:

Zakończyłam postępowanie na dostawę tuszy i tonerów. W celu potwierdzenia, że oferowane dostawy spełniają wymagania określone przez zamawiającego, wykonawca (w przypadku zaoferowania towaru równoważnego) zobowiązany był dostarczyć wraz z ofertą po jednej sztuce każdego zaoferowanego materiału równoważnego. Czy po wyborze najkorzystniejszej oferty zwracam próbki wykonawcom, których oferta nie została wybrana? Czy zamawiający zobowiązany jest do zwrotu próbek sam, czy tylko na wnioski wykonawców, których oferta nie została wybrana?

 

Znajdź przetarg: Oferty przetargów z całego kraju

Odpowiedź:

Zamawiający ma prawo żądać próbek towaru, który zamierza kupić. Powinien jednak wyjaśnić, do czego te próbki mają służyć, a także przedstawić sposób ich oceny. Próbki należy przechowywać analogicznie do protokołu z postępowania w okresie czterech lat. W przypadku otrzymania wniosku o zwrot próbek zamawiający zobligowany jest do tego by je zwrócić mimo tego, iż na ich podstawie dokonywano oceny ofert w kryterium jakości. Zamawiający zwraca próbki jedynie wykonawcom, których oferty nie wybrano jako ofertę najkorzystniejszą wyłącznie na ich wniosek.

Bezpośrednio instrukcję ustawową dotycząca sposobu postępowania z próbkami znaleźć można wyłączenie w treści art. 97 ust. 2 ustawy Pzp. Przepis ten odnosi się do obowiązku zwrotu próbek, a także planów, projektów, rysunków, modeli, wzorów, programów komputerowych oraz podobnych materiałów przez zamawiającego na wniosek wykonawców, których oferty nie zostały wybrane.

 

Prawo zamówień publicznych w pigułce Słownik Pzp

Podstawa prawna

- art. 97 ustawy z 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 907).

 • Ustawa Pzp nie dopuszcza zmian treści oferty w związku z wyjaśnieniami wykonawcy

  Przetargi krok po kroku
  Marta Mikulska-Nawacka
  Przepisy Pzp nie pozwalają na zmianę treści oferty w wyniku wyjaśnień uzyskanych od wykonawcy. Bez znaczenia ma tutaj określone przez zamawiającego kryterium oceny ofert, gdyż ocena ofert dotyczy oferty prawidłowej.
  Zmiana treści oferty
 • Wyjaśnienie rozbieżności pomiędzy treścią oferty a zobowiązaniem podmiotu trzeciego

  Przetargi krok po kroku
  Dominika Perkowska
  Jeśli pomiędzy treścią oferty a zobowiązaniem innego podmiotu występuje rozbieżność, zamawiający powinien skorzystać z dyspozycji art. 87 ust. 1 ustawy Pzp i uzyskać stosowne wyjaśnienia.
  Rozbieżności pomiędzy treścią oferty a zobowiązaniem podmiotu trzeciego
 • Pzp - nowelizacja ustawy

  nowelizacja Prawa zamówień publicznych
  Marek Okniński
  Od 1 stycznia 2016 roku obowiązuje znowelizowana ustawa Prawo zamówień publicznych. Jednolity tekst znowelizowanej ustawy na Komunikaty.pl
  Prawo zamówień publicznych
 • Ile trwa przetarg ?

  Zamówienia publiczne
  Marek Okniński
  Średni czas trwania procedury przetargowej dla zamówień o wartości poniżej progów unijnych wynosił w 2014 roku 34 dni kalendarzowe.
  Czas trwania przetargu