Partnerzy serwisu:
Przepisy Pzp nie pozwalają na zmianę treści oferty w wyniku wyjaśnień uzyskanych od wykonawcy. Bez znaczenia ma tutaj określone przez zamawiającego kryterium oceny ofert, gdyż ocena ofert dotyczy oferty prawidłowej.

Pytanie:

Jeden z wykonawców nie wypełnił w ofercie jednego z punktów, który brzmiał: "Usługami kierować będzie:..". Z innych dokumentów nie wynika, która to będzie osoba, ponieważ jest to sp. z o.o. i jest zarządzana przez trzy osoby. Czy taka oferta, w przypadku gdy kryterium była cena, powinna zostać odrzucona przez zamawiającego ? Czy zamawiający może dopisać lub poprosić o dopisanie takiej osoby przez tegoż wykonawcę? Czy taki brak ma istotne znaczenie?

Znajdź przetarg: Oferty przetargów z całego kraju

Odpowiedź:

Zamawiający powinien odrzucić ofertę, w której nie wskazano osoby kierującej osobami.

Przepisy Pzp nie pozwalają na zmianę treści oferty (negocjowania jej treści) w wyniku wyjaśnień uzyskanych od wykonawcy, a takim uzupełnieniem treści oferty byłoby wskazanie osoby kierującej usługami, jeżeli jej dane nie wynikają z innych dokumentów złożonych wraz z ofertą. Bez znaczenia ma tutaj określone przez zamawiającego kryterium oceny ofert, gdyż ocena ofert dotyczy oferty prawidłowej.

Ustawa PZP Prawo zamówień publicznych - tekst ujednolicony

Podstawa prawna

- art. 87 ust. 1, art. 89 ust. 1 pkt 2 ustawy z 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (t.j Dz. U. z 2013 r. poz. 907 ze zm.).

 • Wyjaśnienie rozbieżności pomiędzy treścią oferty a zobowiązaniem podmiotu trzeciego

  Przetargi krok po kroku
  Dominika Perkowska
  Jeśli pomiędzy treścią oferty a zobowiązaniem innego podmiotu występuje rozbieżność, zamawiający powinien skorzystać z dyspozycji art. 87 ust. 1 ustawy Pzp i uzyskać stosowne wyjaśnienia.
  Rozbieżności pomiędzy treścią oferty a zobowiązaniem podmiotu trzeciego
 • Pzp - nowelizacja ustawy

  nowelizacja Prawa zamówień publicznych
  Marek Okniński
  Od 1 stycznia 2016 roku obowiązuje znowelizowana ustawa Prawo zamówień publicznych. Jednolity tekst znowelizowanej ustawy na Komunikaty.pl
  Prawo zamówień publicznych
 • Ile trwa przetarg ?

  Zamówienia publiczne
  Marek Okniński
  Średni czas trwania procedury przetargowej dla zamówień o wartości poniżej progów unijnych wynosił w 2014 roku 34 dni kalendarzowe.
  Czas trwania przetargu
 • Uzasadnienie odrzucenia oferty

  Zamówienia publiczne
  Marek Okniński
  Zamawiający jest zobowiązany do uzasadnienia decyzji o odrzuceniu oferty złożonej w postępowaniu o zamówienie publiczne. Przygotowane przez zamawiającego zawiadomienie musi zawierać uzasadnienia faktyczne i prawne.
  Uzasadnienie odrzucenia oferty