Partnerzy serwisu:
Zamawiający jest zobowiązany do uzasadnienia decyzji o odrzuceniu oferty złożonej w postępowaniu o zamówienie publiczne. Przygotowane przez zamawiającego zawiadomienie musi zawierać uzasadnienia faktyczne i prawne.

Zamawiający zobowiązany jest niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty zawiadomić jednocześnie wykonawców, którzy złożyli oferty, między innymi o wykonawcach, których oferty zostały odrzucone. Przygotowane przez zamawiającego zawiadomienie musi zawierać uzasadnienia faktyczne i prawne.

Wskazany powyżej obowiązek został nałożony na zamawiający przez Ustawodawcę postanowieniami art. 92 ust. 1 pkt. 2 ustawy Pzp .

Wobec wymogu nałożonego wyżej wskazanym przepisem oraz doniosłością czynności polegającej na odrzuceniu oferty złożonej w przetargu, uzasadnienie decyzji podjętej przez zamawiającego musi być precyzyjne a nadto nie może pozostawiać wątpliwości co do okoliczności, które legły u podstaw uznania, że konieczne było wyeliminowanie oferty danego wykonawcy z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.

Przyczyny wskazane w uzasadnieniu decyzji o odrzuceniu oferty stanowią - w razie zakwestionowania tej czynności w drodze środka ochrony prawnej - ramy sporu, który strony toczą przed Składem Orzekającym KIO , a nadto wyznaczają zakres jej kognicji w postępowaniu odwoławczym.

Zamawiający przestrzegając nakazu wynikającego z art. 92 ust. 1 pkt. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych zobowiązany* jest w sposób jednoznaczny i wyczerpujący przedstawić uzasadnienie decyzji o odrzuceniu złożonej w postępowaniu o zamówienie publiczne oferty.

Czynność odrzucenia oferty podlega ocenie w oparciu o wskazane na jej uzasadnienie powody i nie jest wobec powyższego dopuszczalne następcze, dokonywane przez zamawiającego już po wniesieniu odwołania rozszerzenie, czy uzupełnienie podstaw odrzucenia oferty.

 

Znajdź przetarg dla swojej firmy: Oferty przetargów z całego kraju

Biorąc pod uwagę fakt, że decyzja o odrzuceniu oferty wykonawcy ubiegającego się o uzyskanie zamówienia publicznego może podlegać zaskarżeniu na zasadach przewidzianych przepisami ustawy Pzp dopuszczenie zbyt ogólnego uzasadnienia decyzji o odrzuceniu oferty konstytuowałaby stan nierówności stron postępowania odwoławczego, zmuszając odwołującego do ustosunkowania się do argumentów zamawiającego, które uprzednio nie były mu znane, a nadto nie legły w podstaw zaskarżonej czynności*.

 

Ustawa PZP Prawo zamówień publicznych - tekst ujednolicony

* patrz art. 179 i nast. ustawy Prawo zamówień publicznych.

* patrz wyrok Krajowej Izby Odwoławczej z dnia 30 czerwca 2015 r. sygn. akt: KIO 1262/15.

 • Wykonywanie powierzonych czynności

  Przetargi krok po kroku
  Agata Hryc-Ląd
  Kierownik zamawiającego każdorazowo powinien umocować pracownika do wykonania konkretnych czynności w danym postępowaniu.
  Wykonywanie powierzonych czynności przez zastępcę
 • Przedłużenie terminu związania ofertą

  Przetargi krok po kroku
  Małgorzata Niezgoda-Kamińska
  Ustawa Pzp dopuszcza przedłużenie terminu związania ofertą. Warunkiem takiego przedłużenia jest jednoczesne przedłużenie okresu ważności wadium albo wniesienie nowego.
  Przedłużenie terminu związania ofertą
 • Unieważnienie umowy o wykonanie zamówienia publicznego

  Zamówienia publiczne
  Marek Okniński
  Prezes Urzędu Zamówień Publicznych może wystąpić do sądu o unieważnienie umowy w przypadku dokonania przez zamawiającego czynności lub zaniechania dokonania czynności z naruszeniem przepisu ustawy Pzp, które miało lub mogło mieć wpływ na wynik postępowania.
  Unieważnienie umowy przetargu
 • Uzupełnianie dokumentacji przetargowej

  Przetargi krok po kroku
  Małgorzata Niezgoda-Kamińska
  Zgodnie z ustawą Pzp, zamawiający ma obowiązek wezwać wykonawców którzy w określonym terminie nie złożyli wymaganych przez zamawiającego dokumentów i oświadczeń do ich złożenia.
  Dokumenty przetargowe