Partnerzy serwisu:
Kierownik zamawiającego każdorazowo powinien umocować pracownika do wykonania konkretnych czynności w danym postępowaniu.

Pytanie:

Czy kierownik zamawiającego (dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej; jednostki organizacyjnej gminy) musi każdorazowo (dla każdego postępowania oddzielnie) upoważniać swojego zastępcę w trybie art. 18 ust 2 ustawy Pzp, podczas usprawiedliwionej nieobecności w pracy np. urlop lub szkolenie? A może wystarczy, aby takie upoważnienie sporządził dla swojego zastępcy jednorazowo i ogólnie dla wszystkich postępowań w trybie ustawy Pzp? Czy upoważnienie w trybie art. 18 ust 2 ustawy Pzp pozbawia kierownika zamawiającego możliwości wykonywania czynności związanych z prowadzeniem postępowań w trybie ustawy? Czy też oznacza że dwie osoby (dyrektor i jego zastępca) mają jednocześnie kompetencje do prowadzenia postępowań ?

Odpowiedź:

W mojej opinii kierownik zamawiającego każdorazowo powinien umocować pracownika (np. swojego zastępcę) do wykonania konkretnych czynności w danym postępowaniu. Przeciwne działanie rodziłoby bowiem trudności w ewentualnej przyszłej ocenie odpowiedzialności za podjęte w postępowaniu czynności. Umocowanie każdorazowo powinno dotyczyć więc danego zakresu merytorycznego w danym postępowaniu, a nie zakresu czasowego.

 

Prawo zamówień publicznych w pigułce Słownik Pzp

Podstawa prawna

art. 2 pkt 3, art. 18. ust. 1 ustawy z 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2013 r. poz. 907).

 

Znajdź przetarg: Oferty przetargów z całego kraju

 • Przedłużenie terminu związania ofertą

  Przetargi krok po kroku
  Małgorzata Niezgoda-Kamińska
  Ustawa Pzp dopuszcza przedłużenie terminu związania ofertą. Warunkiem takiego przedłużenia jest jednoczesne przedłużenie okresu ważności wadium albo wniesienie nowego.
  Przedłużenie terminu związania ofertą
 • Unieważnienie umowy o wykonanie zamówienia publicznego

  Zamówienia publiczne
  Marek Okniński
  Prezes Urzędu Zamówień Publicznych może wystąpić do sądu o unieważnienie umowy w przypadku dokonania przez zamawiającego czynności lub zaniechania dokonania czynności z naruszeniem przepisu ustawy Pzp, które miało lub mogło mieć wpływ na wynik postępowania.
  Unieważnienie umowy przetargu
 • Uzupełnianie dokumentacji przetargowej

  Przetargi krok po kroku
  Małgorzata Niezgoda-Kamińska
  Zgodnie z ustawą Pzp, zamawiający ma obowiązek wezwać wykonawców którzy w określonym terminie nie złożyli wymaganych przez zamawiającego dokumentów i oświadczeń do ich złożenia.
  Dokumenty przetargowe
 • Unieważnienie przetargu

  Przetargi krok po kroku
  Marta Mikulska-Nawacka
  Zamawiający ma prawo do unieważnienia przetargu, jeśli nie otrzyma dofinansowania ze środków Unii Europejskiej.
  Unieważnienie przetargu z powodu braku dofinansowania z UE